نوشته‌ها

پروپوزال پردازش تصویر

برای تصویر¬برداری از بافتهای مختلف بدن، روش¬های گوناگونی وجود دارد که می¬توان به روش تصویربرداری به کمک تشدید مغناطیسی و اشعه ایکس اشاره نمود. مزیت تصویربرداری به شیوه تشدید مغناطیسی عدم استفاده از هرگونه اشعه یونیزه کننده مضر در تصویر برداری می¬باشد و این در حالی است که در روش¬های مانند سی¬تی اسکن از اشعه یونیزه کننده ایکس استفاده می¬شود که اثرات مخربی بر بافتهای زنده بدن دارد. مغز انسان به علت وجود ساختارهای حیاتی حساس و آسیب¬پذیر به طور معمول به کمک تکنیک غیر مخرب تشدید مغناطیسی مورد بررسی قرار می¬گیرد. تصاویر تشدید مغناطیسی مغز به کمک نوسانات میدان مغناطیسی خارجی و تاثیر آن بر میدان ایجاد شده از پرتون¬های موجود در عنصر هیدروژن بافتهای مغز ایجاد می¬شود. با استفاده از اثرات برآیند دو میدان مغناطیسی خارجی و داخلی تصاویری ایجاد می¬شود که بافتهای مختلف مغز و تومورهای احتمالی در آن با وضوح مناسبی دیده می¬شود. به عنوان نمونه در شکل(۱-۱)، یک تصویر تشدید مغناطیسی مغز با ناحیه توموری نشان داده شده است و همانگونه که در شکل دیده می¬شود تومور به خوبی از بافتهای اطراف متمایز گردیده است]۹[:

پروپوزال پردازش تصویر

پروپوزال پردازش تصویر

شکل ‏۱ ۱: تصویر تشدید مغناطیسی از بافت مغز که ناحیه توموری در آن به رنگ روشنی نسبت به بافتهای اطراف متمایز شده است]۹[.

ناحیه¬بندی تصاویر یک تکنیک مهم در پردازش تصویر است که با روش¬های مختلفی نظیر خوشه¬بندی ، آستانه ، گرادیان ، رشد ناحیه و سایر روش¬ها انجام می¬گیرد. در ناحیه¬بندی تصاویر، یک تصویر به بخش¬های سازنده آن تفکیک می¬شود. به عنوان نمونه در شکل(۱-۲)، تصاویر a تا c سه نمونه تصویر تشدید مغناطیسی مغز می¬باشند که بر اثر خوشه¬بندی نواحی تومور آنها در تصاویر d تا f مشخص شده است]۹[:


شکل ‏۱ ۲: تصاویر a تا c سه تصویر تشدید مغناطیسی مغز، d تا f سه تصویر تشدید مغناطیسی مغز بعد از خوشه بندی و g تا i لبه یابی سه تصویر تشدید مغناطیسی مغز را به کمک ناحیه بندی نشان می¬دهد.
همانگونه که در شکل بالا مشخص است به کمک خوشه¬بندی، ناحیه¬بندی همراه با تعیین مرزهای تومور در تصاویر g تا i مشخص شده است. انتخاب بهینه مراکز خوشه¬ها یک مسئله از نوع بهینه¬سازی محسوب می¬شود که حل کمینه آن باعث بهبود ناحیه¬بندی تصاویر می¬شود]۱۰[. یکی از روش¬های حل مسائل بهینه-سازی استفاده از الگوریتم¬های تکاملی الهام گرفته شده از طبیعت است. الگوریتم¬های تکاملی دارای انواع مختلفی نظیر تکاملی، هوش دسته¬جمعی و اکوسیستم است]۱۱[. هوش دسته جمعی به دسته¬ای از الگوریتم¬های تکاملی اشاره دارد که مجموعه¬ای از اعضای جمعیت اولیه با همکاری همدیگر یک سیستم هوشمند قوی¬تری برای رسیدن به جوابهای بهینه انتخاب می¬نمایند. هوش دسته جمعی ذرات یکی از الگوریتمهای هوش دسته جمعی است که از رفتار غذایابی پرندگان الهام گرفته شده است. در این الگوریتم هر راه¬حل مسئله به عنوان یک ذره مدلسازی می¬شود و ذرات با همکاری همدیگر در نهایت به نقاط بهینه-ای در فضای جستجوی مسئله همگراء می¬شوند]۱۲[.

انجام پروپوزال ارشد پردازش تصویر، پروپوزال یادگیری ماشین، هزینه پروپوزال نویسی، سفارش پروپوزال پردازش تصویر