شبکه های حسگر بیسیم

پروپوزال شبکه های حسگر بیسیم انجام پروپوزال شبکه های حسگر بیسیم

شبکه حسگر بیسیم را میتوان نوع خاصی از شبکههای کامپیوتری با اتصالات بیسیم در نظر گرفت که برای تبادل پیام از نوعی مکانیزم ارتباط نظیر به نظیر[۱] بین گرههای شبکه استفاده مینماید. در شبکه های حسگر بیسیم توپولوژی در هر لحظه میتواند تغییر نماید و به طور کلی توپولوژی شبکه توسط گرههای شبکه تعیین و مشخص میشوند. در این شبکهها عدم نیاز به زیرساخت ارتباطی خاص نظیر فیبر نوری یا سیم باعث شده است تا در زمان بسیار اندک تعدادی زیادی گره در گسترده وسیع جغرافیایی پراکنده شوند و از این جهت استفاده از این شبکهها در کاربردهای که نیاز به تعداد زیادی گره شبکه است که باید در زمان اندک مستقر شوند روز به روز در حال گسترش است. به عنوان نمونه در کاربردهای مرتبط با زلزله میتوان در یک منطقه آسیب دیده از طریق هواپیما تعداد زیادی گره را در منطقه مستقر نمود تا به گردآوری اطلاعات از محیط آسیبدیده بپردارند یا حتی در مواردی میتوان در منطقه نظامی این گرهها را مستقر نمود تا به گردآوری اطلاعات منطقه بپردازند. استفاده از گرههایی به تعداد زیاد در شبکه حسگر بیسیم میتواند هزینهبر باشد لذا طراحان این شبکهها برای کاهش هزینه برپایی شبکه و همچنین کاهش ابعاد گرههای آن سعی میکنند تا سختافزارهای غیرضروری و گرانقیمت را در تعداد کمتری گره شبکه بکار بگیرند. از جمله قطعاتی که در تعداد اندکی از گرهها میتواند بکار گرفته شود میتوان به موقعیت یاب جهانی اشاره نمود که فقط در تعدادی از گرههای شبکه تحت نام گره فانوس یا گره راهنما قرار دارد. عدم بکارگیری سختافزارهای جانبی در کل گرهها باعث میشود که هزینه طراحی این گرهها و از طرفی اندازه آنها کاهش یابد. کاهش تعداد سختافزارهای جانبی در یک گره حداقل سه مزیت ذیل را دارد:

  1. هزینه طراحی گرهها کاهش و در نتیجه امکان برپایی شبکه حسگر بیسیم توجیه اقتصادی بیشتری پیدا مینماید.
  2. مصرف انرژی گرهها کاهش و در نتیجه طول عمر شبکه افزایش مییابد.
  3. کاهش ابعاد گرههای حسگر قابلیت حمل و پنهانسازی آنها را افزایش میدهد.

یکی از سختافزارهای که هزینه طراحی گرهها و همچنین مصرف انرژی شبکه حسگر بیسیم را افزایش میدهد، موقعیت یاب جهانی است که توسط آنها گرهها میتوانند موقعیت خود را تعیین نمایند. تعیین موقعیت هر گره از آن جهت مهم است که بسیاری از پروتکلهای مسیریابی برای انجام صحیح وظایف خود به آن نیاز دارند. در یک شبکه حسگر بیسیم موقعیتیاب جهانی فقط بر روی تعداد گره به نام گره راهنما نصب میشوند و سایر گرههای شبکه که فاقد موقعیتیاب جهانی میباشند برای تعیین موقیت خود به گرههای راهنما و اطلاعات شبکه نظیر گام یا فاصله وابسته میباشند. روشهای مکانیابی[۲] شبکههای حسگر بیسیم به دو گروه بدون فاصله[۳] و مبتنی بر فاصله[۴] دستهبندی میشوند. در روشهای مکانیابی مبتنی بر فاصله گرههای حسگر جهت مکانیابی از گرههای راهنما استفاده مینماید. روش مبتنی بر مباحث هندسی یکی از روشهای مکانیابی مبتنی بر فاصله است که برای تعیین موقعیت گرهها به امکانات خاصی بجزء فاصله از گرههای راهنما نیاز ندارند. در شکل(۱-۲) و (۱-۳) به ترتیب دو نمونه از کاربرد شبکه های حسگر بیسیم در ارتباط با رصد ارتعاشات زمین و بررسی مهاجرت و جابجای خرسهای پاندا نمایش داده است که خود بیان کننده این موضوع است که این شبکهها و بخصوص مکانیابی در آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است.

http://www.mdpi.com/sensors/sensors-12-02175/article_deploy/html/images/sensors-12-02175f5-1024.png

شکل ‏۱‑۱: کاربرد شبکه حسگر بیسیم در بررسی ارتعاشات زمین]۱۳[.

شکل ‏۱‑۲: کاربرد شبکه حسگر بیسیم در بررسی ارتعاشات زمین]۱۴[.

یکی از روشهای هندسی روش مبتنی بر فاصله از چند گره راهنما یا چند مرجع[۵] میباشد. اگر یک گره حسگر بخواهد از اطلاعات سه گره راهنما جهت مکانیابی هندسی خود استفاده نماید روش چند مرجع را روش سه مرجع[۶] نیز مینامند. به عنوان نمونه در شکل(۱-۳)، گره حسگر یا S برای تعیین موقعیت خود از چند مرجع یا گره راهنما که با A، B، C و D نشان داده شده، استفاده مینماید:

شکل ‏۱‑۳: تعیین موقعیت گره حسگر با استفاده از موقعیت گره های راهنما و فاصله از چند گره مرجع

روش چند مرجع برای تعیین موقعیت خود بر اساس فاصله خود از گرههای راهنما(مرجع) و موقعیت آنها بر اساس معادلات هندسی  استفاده مینماید:


Peer to Peer
در این رابطه، و مختصات گرههای راهنما و فاصله گره حسگر از گره راهنمای i-ام و (x,y) مختصات مجهول گره حسگر است. مشکل روش چند مرجع علیرغم سادگی و دقت بالا، عدم دسترسی گره حسگر به گرههای اطراف آن به علت بر رادیویی محدود است و این فاصله باید به روش خاصی تخمین زده شود تا مکانیابی گره حسگر امکان پذیر شود.

  1. Localization protocols
  2. Range-free
  3. Range- based
  4. Multilateration
  5. Trilateration

سفارش پروپوزال، انجام پروپوزال، هزینه پروپوزال، قیمت پروپوزال، پروپوزال ارشد، رایگان

نگارش حرفه ای پروپوزال
سفارش پروپوزال
سفارش پروپوزال، انجام پروپوزال، هزینه پروپوزال، قیمت پروپوزال، پروپوزال ارشد، رایگان

در ابتدا توضیح مختصری درباره پروپوزال به شما خواهیم داد. سپس به مراحل مختلف نگارش پروپوزال می پردازیم.

پروپوزال یعنی پیشنهاد و طرح اولیه و نقشه کلی هر کار تحقیقاتی ، واژه ی پروپزال خود یک واژه انگلیسی است.

برای اینکه بتوانید یک پروپوزال خوب و دقیق بنویسید ابتدا باید یک موضوع عالی انتخاب کنید که همین انتخاب موضوع اولین قدم برای نوشتن پروپوزال است.

اگر در حال حاضر در مقطع دکتری یا کارشناسی ارشد در حال تحصیل هستید نتیجه می گیریم رشته اصلی مطالعه خود را انتخاب کرده اید. برای انتخاب یک موضوع خاص برای نگارش پروپوزال ،این رشته را محدود تر کنید.

اگر زمان کافی برای مطالعه این صفحه را در اختیار ندارید به منظور ثبت فوری سفارش پروپوزال به ۰۹۱۲۰۲۱۴۴۷۵ تلگرام یا تماس بفرماید.

مهم ترین رکن در این مرحله این است به موضوعی که انتخاب می کنید علاقمند باشید چرا که این امر باعث اشتیاق بیشتر شما برای تحقیق می شود و همچنین مدت زمان قابل توجهی را صرف کار خود می کنید. اگر با علاقه به موضوعتان کار کنید. قطعا نتیجه ی بهتری خواهید داشت. اما اگر بدون علاقه و از روی اجبار موضوعی را انتخاب کنید که هیچ علاقه ای به آن ندارید ممکن است شکست بخورید.

وقتی شما تحقیقات خود را به یک موضوع مناسب محدود می کنید در نتیجه می توانید دقیق تر تحقیق کنید. فقط به خاطر داشته باشید شما باید به دنبال یک موضوع منحصر به فرد برای نوشتن پروپوزال باشید.

توجه داشته باشید موضوعی را که انتخاب می کنید نباید تکراری باشد و یا قبلا توسط شخص دیگری انجام نشده باشد.

بعد از انتخاب موضوع باید به فکر یک عنوان مناسب باشید. چرا که خواننده قبل از هر چیز عنوان متن را می خواند. به همین منظور باید عنوانی که انتخاب می کنید دارای ویژگی های زیر باشد:

۱ با موضوع همخوانی داشته باشد.

۲ سوالی نباشد.

۳ جامع و کامل باشد. به طوریکه نه خیلی بلند باشد که از حالت عنوان خارج شود نه به قدری کوتاه باشد که هیچ معنای درستی نداشته باشد.

۴ عنوان واضح و روشن باشد.

۵ در عنوان از کلمات مبهم استفاده نشود.

۶ در عنوان از عبارت های منفی استفاده نشود.

۷ از نظر آیین نگارش فارسی و انگلیسی بدون مشکل باشد.

مرحله بعدی بیان مساله است. در این بخش محقق باید به صورت مختصر اما مفید درباره تحقیقی که انجام داده است توضیح دهد که به دنبال چه چیزی بوده است و حل این مساله چه فوایدی در بر خواهد داشت.

در بیان مساله باید به نکات زیر توجه شود:

۱ مساله به روشنی تعریف شود .

۲ این که چگونه انجام تحقیق به حل مساله کمک خواهد کرد، بیان شده باشد.

۳ حدود مشکل به طور واضح مشخص شده باشد.

۴ در بیان مساله باید نظم را رعایت کرد ، به صورتیکه اطلاعات از کل به جز و از عمومی به اختصاصی تدوین شده باشد.

۵ دلایل انجام تحقیق به طور کامل تشریح شده باشد.

۶ وجه تمایز این تحقیق با سایر تحقیق ها بیان شده باشد.

۷ هدف تحقیق نیز مطرح شده باشد.

اهمیت تحقیق

در این مرحله شما باید به بیان اهمیت موضوع بپردازید. در بیان اهمیت موضوع نباید به جزئیات بپردازید و باید به طور مستقیم بخش های اصلی را بیان کنید ، همچنین باید روی این نکته نیز متمرکز شوید که در صورت عدم انجام آن تحقیق چه مشکلاتی به وجود می آید و در صورت انجامش چه مشکلات و مساله هایی حل می شود.

مرور ادبیات

این بخش این امکان را به شما می دهد که جنبه های جدید بودن و نوآوری تحقیق و همچنین خلاء های تحقیقاتی را پیدا کنید. در واقع می توانید بفهمید که چه جنبه هایی از موضوع تحقیق شما قبلا بررسی شده است و چه جنبه هایی مورد بررسی قرار نگرفته است. و این امر باعث می شود که شما روی جنبه هایی که قبلا بررسی نشده است بیشتر متمرکز شوید.

بیان نوآوری تحقیق

در این قسمت شما باید نوآوری تحقیق خود را بیان کنید تا به جدید بودن تحقیق شما پی برده شود.

اهداف تحقیق

در این بخش باید هدفتان را از انجام این تحقیق بیان کنید. به طور کلی اهداف تحقیق به سه دسته تقسیم می شوند: اهداف آرمانی ،اهداف کلی و اهداف اختصاصی.

سوالات تحقیق

در این بخش شما به سوالاتی که قرار است در تحقیق به آن پاسخ دهید را بیان می کنید ، سوالات باید واضح و دقیق باشد.

فرضیه های تحقیق

فرضیه های تحقیق باید به صورت جمله های خبری باشد. فرضیه های تحقیق نباید موارد بدیهی باشند. آن ها باید مواردی باشند که جنبه مجهول داشته باشند و فرضیه های قطعی نباشند.

روش تحقیق

در این بخش باید نوع روش تحقیق بیان شود. در قسمت روش تحقیق نوع روش گردآوری اطلاعات و ابزار گردآوری اطلاعات بیان می شود. این قسمت پروپوزال به طور دقیق بیان می کند با استفاده از چه روشی سوالات تحقیق پاسخ داده می شود.

روش تجزیه و تحلیل داده ها

در این قسمت شما باید بگویید از چه روشی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده کرده اید. این قسمت از پروپوزال نیاز به تخصص زیادی دارد. در صورت استفاده از نرم افزار در این قسمت باید نام نرم افزارتان را نیز بیان کنید.

انجام و سفارش پروپوزال نرم افزار، انجام و سفارش پروپوزال شبکه، انجام و سفارش پروپوزال اینترنت اشیاء، انجام و سفارش پروپوزال معماری، انجام و سفارش پروپوزال فناوری اطلاعات، انجام و سفارش پروپوزال داده کاوی، انجام و سفارش پروپوزال پردازش تصویر، انجام و سفارش پروپوزال یادگیری ماشین، انجام و سفارش پروپوزال رزپری پای، انجام و سفارش پروپوزال شبکه حسگر بیسیم

سفارش و انجام پرپوزال کامپیوتر، شبکه، هوش مصنوعی، معماری کامپیوتر، نرم افزار

سفارش پروپوزال کامپیوتر
تهیه پروپوزال ارشد کامپیوتر

انجام پروپوزال کامپیوتر

کد سایت با کادری مجرب و آموزش دیده به انجام پروژه و انجام پایان نامه و مقاله دانشجوی برای مقاطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد می پردازد. این سایت سفارشات را در کوتاه ترین زمان ممکن با بهترین سطح علمی با منابع و ارجاعات معتبر خدمت دانشجویان عزیز ارائه می دهد.

برای سفارش پروپوزال و تهیه پروپوزال خود می توانید به شماره ۰۹۱۲۰۲۱۴۴۷۵ تلگرام یا تماس فرماید

جهت آشنایی نحوه نوشتن پروپوزال مطالب زیر را مطالعه کنید
نحوه نوشتن پروپوزال:

الف- عنوان موضوع پژوهش: بصورت یک جمله واضح و روشن عبارت موضوع پژوهش در ابتدا بیان می شود که البته متغیرهای اصلی پژوهش در جمله عنوان موضوع بکار گرفته می شود.
ب- نوع پژوهش که از نظر هدف (کاربردی یا بنیادی) و از نظر ماهیت و روش در ابتدای طرح تحقیق آورده می شود.
پس از بیان دو مورد فوق موارد زیر برای تشریح اجزای طرح تحقیق آورده می شود:
۱- بیان مسئله و موضوع تحقیق
۲- اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
۳- زمینه و تاریخچه مختصری از موضوع پژوهش
۴- اهداف تحقیق
۵- متغیرها
۶- فرضیه یا فرضیه های تحقیق
۷- سئوال های ویژه تحقیق
۸- جامعه و نمونه آماری پژوهش
۹- قلمرو پژوهش
۱۰- روش گردآوری داده ها

از طریق فرم زیر می توانید انجام پروپوزال خود را به تیم ما بسپارید
در صورت داشتن هرگونه سوال برای سفارش پروپوزال می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۲۱۴۴۷۵ تماس بگیرید

چگونه پروپوزال ارشد بنویسیم

آموزش گام به گام نگارش پروپوزال ارشد، پروپوزال ارشد فناوری اطلاعات، انجام پروپوزال ارشد، انجام پروپوزال شبکه، اینترنت اشیاء، انجام پروپوزال داده کاوی، انجام پروپوزال یادگیری ماشین، انجام پروپوزال پردازش تصویر

مراحل نگارش پروپوزال

 

۱- آماده سازی
ارایه پروپوزال نشاندهنده این موضوع است که متقاضی تحقیقات و مطالعات مقدماتی را درزمینه مورد علاقه خود انجام داده و اطلاعات اولیه مورد نیاز برای تحقیق در زمینه موردنظر را داراست درحدی که میتواند توضیحاتی فراتر از کلیات درباره موضوع مورد نظر ارایه دهد.
برای نگارش پروپوزال باید شما مطالعاتی درباره سوابق تحقیقات مشابه و همچنین نتایج آنها داشته باشید تا بتوانید بطور علمی توضیح دهید که چرا انجام تحقیق در این زمینه مورد نیاز است. توجه داشته باشید که پروپوزال یک برنامه کاری قطعی نیست و معمولا در فرآیند ارزیابی و تحقیق ممکن است دچار تغییر و تحولات گردد.
بطور خلاصه با ارایه پروپوزال شما به استاد راهنما نشان میدهید که مشکل یا ابهام و یا نقصی در مبحثی علمی یافته اید و با انجام تحقیقات مقدماتی میخواهید راه حلی برای رفع آن مشکل پیشنهاد کنید و طبیعتا اطلاعات مقدماتی کافی در این مبحث دارید و میتوانید ارزش آنرا تبیین نمایید.

۲- صفحه عنوان (Title Page)
صفحه عنوان معمولا شامل عنوان تحقیق، نام دانشجو، رشته دانشگاهی مورد نظر و تاریخ آماده سازی میشود. البته علاوه بر این صفحه عنوان میتواند موارد دیگری همچون نام استاد راهنما (درصورت وجود) را نیز شامل شود.
در انتخاب عنوان تحقیق دقت کنید. عنوان باید تا میزان ممکن کوتاه و گیرا باشد. توجه داشته باشید که در عین حال لازم است عنوان بطور دقیق هدف تحقیق را نیز بیان نماید. توصیه میکنیم از عبارات کلی و عامه پسند دوری کنید. استفاده از فرمولها و کلمات تخصصی در تیتر آزاد است.
معمولا ظاهر صفحه عنوان بدین صورت است که کمی بالاتر از وسط صفحه عنوان تحقیق با فونت درشت قرار میگیرد و در ادامه نام دانشجو و رشته دانشگاهی و در پایین صفحه سال ارایه پروپوزال با فونت های ریزتر نوشته میشوند. (معمولا برای عنوان تحقیق میتوان از فونت سایز ۲۰ تا ۲۴ و برای بقیه موارد از فونت سایز ۱۴ یا ۱۶ استفاده کرد)
استفاده از رنگ درصفحه عنوان مرسوم نیست ولی ممنوع هم نیست.

۳- معرفی موضوع تحقیق (Introduction of research subject)
در این بخش بطور خلاصه توضیحاتی درباره موضوع تحقیق ارایه میشود. در این قسمت باید سوال اصلی مطرح شده در تحقیق را بیان و دلایل خود برای انتخاب این موضوع، دلایل اهمیت آن و کاربرد کلی نتایج آنرا را مطرح نمایید. اگر هدف شما ارایه یک تئوری یا نظریه جدید است در این قسمت باید آنرا بیان کنید.
توجه کنید که این قسمت صرفا یک خلاصه کلی از موضوع تحقیق است و طول آن بطور معمول ۱۰ تا ۱۵ خط بیشتر نیست.

۴- ارزیابی سوابق پژوهشهای مشابه (Review of literature and justification)
در این قسمت باید بصورت مختصر و در عین حال دقیق و با ارایه رفرنس درباره سوابق موضوع تحقیق خود توضیحاتی ارایه دهید. این توضیحات باید شامل نتایج تحقیقات انجام شده مشابه و ارزیابی نقایص ویا اشتباهات احتمالی آنها باشد که هدف شما تکمیل و یا تصحیح این نتایج میباشد.
توجه داشته باشید که تمامی نظریه های مطرح شده و شواهد ارایه شده باید بطور مستند ذکر شوند و رفرنس تمامی مواردی که در این قسمت ارایه میشوند باید در بخش نمایه‌ها ذکر شوند.
بطور خلاصه در این قسمت شما باید استاد راهنمای بالقوه خود را قانع کنید که تحقیقات مقدماتی کافی در زمینه موضوع انتخابی خود انجام داده اید و منابع مرتبط را در این زمینه را مطالعه کرده اید و دقیقا ایده کاری خود را یافته اید.
به عبارت کلی در این قسمت شما بیان میکنید که چه تحقیقاتی تابحال انجام شده است و نتایج آنها چه بوده و به چه دلیلی این نتایج ناقص یا اشتباه است و در ادامه توضیح میدهید که تحقیقات شما چه کمکی به اصلاح یا تکمیل تحقیقات و نظریات قبلی میکند.
توجه داشته باشید که این بخش معمولا طولانی ترین بخش پروپوزال است و ممکن است تا نیمی از حجم پروپوزال را به خود اختصاص دهد.

۵- نتایج تحقیقات مقدماتی (Preliminary research results)
در این قسمت درصورتیکه در همین مرحله تحقیقاتی انجام داده اید نتایج مقدماتی را ارایه میکنید و تبیین میکنید که با توجه به این نتایج پیش بینی شما درباره نتایج نهایی چیست. همچنین درصورتیکه قبلا تحقیقاتی در این زمینه انجام داده اید در این قسمت آنها را توضیح میدهید و نتایج آن را بیان میکنید.

۶- برنامه و اهداف تحقیق (Research plan and objectives)
در این قسمت برای تحقیقات خود هدفگذاری میکنید. براین اساس در این بخش با توجه به هدف نهایی تعریف شده برای تحقیق اهدافی قابل ارزیابی برای مراحل مختلف تحقیقاتی تدوین میکنید. این اهداف به شما ملاک هایی برای ارزیابی پیشرفت تحقیقاتتان در مراحل بعدی ارایه میدهند.
ضمن اینکه به خاطر داشته باشید که لزوما آنجه که شما بعنوان نظریه ارایه میدهید صحیح نیست و در این بخش باید معیارهایی برای تعریف نادرستی و درستی نظریه ارایه شده تببین کنید تا بتوان بر اساس آنها در مراحل مختلف به ارزیابی دستاوردها پرداخت.
این بخش بطور خاص برای تحقیقاتی که برپایه آزمایشات عملی و آزمایشگاهی تعریف شده اند از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا در واقع امکان سنجش نتایج تحقیق را فراهم می آورد.

۷- روش تحقیق (Research Methodology)
در این قسمت شما روشهای انجام تحقیقات خود را تبیین میکنید یعنی برای دستیابی به اهداف تعیین شده روش علمی مورد استفاده خود را مطرح میکنید. توجه داشته باشید که در این بخش باید توضیح دهید که به چه دلایلی روش خاصی را انتخاب کرده اید و نشان دهید که چرا این روش برای انجام تحقیقات مناسب ترین است.
به عنوان مثال درصورتیکه نیاز به تحقیق میدانی داشته باشید در این قسمت باید بنویسید که چگونه پرسشنامه را تهیه میکنید و پاسخ دهندگان را چگونه انتخاب میکنید و یا اینکه توضیح میدهید که به جای پرسشنامه جلسه گروهی و اتاق فکر تشکیل میدهید و به چه دلیل این روش را انتخاب میکنید.
توجه داشته باشید که این بخش و بخش قبل ارتباط زیادی با هم دارند و در مواردی میتوانند در یکدیگر ادغام شوند. از سوی دیگر مهمترین بخش های پروپوزال نیز این دو بخش هستند، زیرا نشاندهنده درک شما از موضوع و توانایی شما برای ارایه راهکار برای پاسخ به پرسشهای مطرح شده در بخشهای قبل هستند. نگارش این بخش شاید وقت گیر ترین قسمت پروپوزال باشد زیرا باید تمام آنچه قرار است اتفاق بیفتد در آن تبیین شود.

۸- برنامه زمانبندی (Timetable)
در این قسمت برنامه زمانبندی مراحل تحقیق را ارایه میدهید. بدیهی است که این زمانبندی لزوما با آنچه اتفاق میافتد یکسان نیست ولی به هرصورت برای شما و استاد راهنما معیاری برای ارزیابی پیشرفت تحقیقات ارایه میدهد.
از سوی دیگر ارایه یک برنامه زمانبندی شده به استاد راهنما نشان میدهد که شما به مراحل تحقیق خود فکر کرده اید و ارزیابی دقیقی از موضوع تحقیق دارید.

۹- نمایه (References)
در این قسمت باید به منابع مورد استفاده در نگارش پروپوزال و انجام تحقیق اشاره کنید. میتوانید این منابع را به ۲ بخش تقسیم کنید. یکی منابعی که قبل از نگارش پروپوزال مطالعه کرده اید و دیگری منابعی که لازم است در مراحل بعدی و در زمان انجام تحقیقات استفاده کنید.
توصیه میکنیم از روشهای استاندارد نمایه نویسی مانند روش هاروارد برای نوشتن این بخش بهره بگیرید. ضمنا سعی کنید از منابع به زبان انگلیسی بیشتر استفاده کنید چون ارجاع به آنها راحت تر بوده و استاد راهنما با آنها آشنایی بیشتری دارد.

پروپوزال شبکه حسگر بیسیم

شبكه حسگربیسیم یک شبکه بیسیم متشکل از تعداد زیادی گره است که هر گره دارای تعدادی مشخصی حسگر برای درک محیط و ارسال آن به ایستگاه مرکزی می¬باشند. در این دسته از شبکه¬ها هیچ ارتباط فیزیکی بین گره¬های شبکه وجود ندارد بلکه از طریق هوا یا خلاء به تبادل داده در شبکه می¬پردازند. در شکل(۲-۱)، یک نمونه از شبکه حسگر بیسیم که گره¬های آن در حال گردآوری اطلاعات از محیط و ارسال آن به ایستگاه مرکزی می¬باشند نمایش داده شده است]۱۴[:

پروپوزال شبکه حسگر بیسیم

پروپوزال شبکه حسگر بیسیم

مطابق شکل فوق، در یک شبکه حسگر بیسیم مجموعه¬ای از گره¬ها به کمک ارتباطات رادیویی و یک توپولوژی پویا داده¬های محیطی توسط مجموعه¬ای از حسگرها دریافت شده و این داده¬ها به یک گره خاص که گردآورنده اطلاعات است ارسال شده تا از این طریق به ایستگاه مرکزی ارسال شده و در آنجا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. هر یک از گره¬های بکار رفته در شبکه حسگر بیسم دارای مجموعه¬ای از ویژگی¬ها می¬باشند که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می¬شود:

 اندازه گره¬های بکار رفته در شبکه معمولاً کوچک انتخاب می¬شوند تا هزینه پیاده¬سازی شبکه بخصوص برای شبکه¬های گسترده و وسیع کاهش یابد.
 هر گره شبکه حسگر بیسیم دارای مجموعه¬ای از حسگرها می¬باشد که با محیط فیزیکی در تعامل می¬باشند که از این دسته می¬توان به دماسنج، رطوبت سنج، فشار سنج، لرزه¬نگار، مکان¬یان و غیره اشاره نمود.
 ارتباطات بین گره¬های شبکه حسگر بیسم از نوع بیسیم بوده و برای برقرای ارتباط نیازی به زیرساخت ارسال اطلاعات و داده¬ها مانند شبکه¬های سیمی و فیبرنوری ندارند.
 هر گره شبکه دارای مجموعه¬ای از سخت¬افزار نظیر حافظه و باتری می¬باشد که بشدت دارای محدودیت می¬باشند و از این جهت نیاز به مدیریت آنها برای افزایش طول عمره گره و شبکه می¬باشد.
علاوه بر آن شبکه¬های حسگر بیسیم دارای شباهت¬های با شبکه¬های بیسیم نیز می¬باشند اما عملکرد آنها با یکدیگر متفاوت است از این جهت پروتکلهای بکار رفته در این نوع شبکه در واقع نسخه بازنویسی شده شبکه¬های بیسیم است. شبکه حسگر بیسیم دارای مجموعه¬ای از ویزگی¬ها است که می¬توان آنها را در ذیل خلاصه نمود:
 طول عمر این شبکه¬ها محدود است و به باتری و منبع گره¬ها وابستگی شدید دارد.
 در این شبکه¬ها تعداد زیادی گره نیاز است که یک محدوده را مورد پوشش قرار دهد.
 کارایی پروتکل¬ها در شبکه حسگر بیسیم وابسته به تراکم گره¬های پراکنده شده در محیط عملیاتی است.
 گره¬ها در این شبکه می¬توانند بر اثر خرابی یا اتمام منبع انرژی از رده خارج شده و از این جهت توپولوژی شبکه می¬تواند در هر لحظه تغییر یابد.
 در این نوع از شبکه¬ها هر گره باید مشکلات خود نظیر مسیریابی و مکان¬یابی را حل نماید.
 گره¬های شبکه حسگر بیسیم از پخش فراگیر به جای پخش نقطه به نقطه استفاده می-نمایند.
 شبکه حسگر بیسیم از نوع شبکه¬های مبتنی بر داده در نظر گرفته می¬شوند زیرا عملکرد آنها زمانی مناسب است که داده¬های مناسبی از محیط گردآوری و مورد پردازش قرار گیرد.
انجام پروپوزال ارشد حسگر بیسیم، پروپوزال wsn، هزینه پروپوزال نویسی، سفارش پروپوزال شبکه حسگر بیسیم

پروپوزال اینترنت اشیاء

اینترنت اشیاء یک فناوری جدید است که تلاش می¬نمایند که از محصولات و اشیاء مختلف اطلاعات مفید و لازم را کسب نماید و از آن جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده نماید از طرفی در تجارت آنلاین و محیط¬های کسب و کار ثابت شده است که کسانی که به اطلاعات و داده¬های بیشتری دسترسی دارند می¬توانند سهم بیشتری را در بازار به عهده بگیرند و میزان سود خود را افزایش دهند. اینترنت اشیاء در سال ۱۹۹۹ ارایه و معرفی شده و به مجموعه¬ای از تجهیزات گفته می¬شود که دارای مجموعه¬ای از حسگرها برای دریافت اطلاعات محیطی و دارای مکانیزم شناسایی اشیاء نظیر RFID و همچنین روش¬های ارتباطی در شبکه اینترنت است. هدف از ارایه اینترنت اشیاء سهولت و مدیرت تعدادی زیادی اشیاء و استفاده بهینه از اطلاعات آنها می¬باشد. به عبارت بهتر اینترنت اشیاء را می¬توان شبکه¬ای هوشمند از اشیاء مختلف در نظر گرفت که تلاش می¬کنند اطلاعات را از محیط اطراف یا خود را توسط مجموعه¬ای از حسگرها ایجاد نمایند و سپس آنها را برای پردازش به مراکز داده¬ای ارسال نمایند سپس در این مراکز داده¬ای پردازش¬های لازم بر روی داده¬ها انجام شده تا در نهایت اطلاعات باارزش و قابل درک استخراج شود. اطلاعات بدست آمده در اینترنت اشیاء می¬تواند در افزایش کیفیت خدمات و بهروری مورد استفاده قرار گرفته شود. نمونه¬های کاربردی از اینترنت اشیاء را می¬توان در پزشکی، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی مشاهده نمود. مزیت مهم اینترنت اشیاء عدم دخالت مستقیم انسان در گردآوری و ارسال اطلاعات به مراکز داده¬ای است و این اطلاعات به شکل خودکار گردآوری شده و در اختیار یک سیستم محاسباتی نظیر پردازش ابری قرار گرفته می¬شود. در چند سال اخیر اشیاء هوشمند زیادی وارد دنیای فناوری شده است که می¬توانند از طریق اینترنت به یکدیگر متصل شوند و یک شبکه عظیم از اشیاء متصل به هم را به وجود بیاورند.
هر یک از این اشیاء توانایی مشخصی برای ایجاد ارتباط و انجام محاسبات دارند و از این جهت می¬توان اینترنت اشیاء را اتصال مجموعه¬ای از اشیاء ناهمگون در نظر گرفت. اینترنت اشیاء را می-توان یک فناوری جدید در نظر گرفت که اشیای موجود در دنیای واقعی را به هم متصل نموده است. امروزه پیشرفت فناوری، منابع پردازشی، سخت¬افزار و تکنیک¬های ارتباطی باعث شده است تا بسیاری از اشیاء پیرامون ما اندازه کوچکی یافته و دارای انواع مختلفی از حسگر باشند که می-توانند اطلاعات محیط اطراف را دریافت و دارای انواع تکنیک¬های ارتباطی نیز می¬باشند. اشیاء بکار رفته در اینترنت اشیاء علاوه بر واحدهای پردازش اطلاعات اولیه و انواع حسگر دارای مکانیزم شناسایی توسط تگ¬های فناوری RFID است تا در شبکه شناسایی شوند.
پروپوزال ارشد، انجام پروپوزال ارشد، قیمت پروپوزال ارشد، سفارش پروپوزال ارشد، هزینه پروپوزال ارشد، آموزش نوشتن پروپوزال، پروپوزال اینترنت اشیاء

کلمات کلیدی ۱۳۹۷۰۲۱۶

الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی (Artificial Bee Colony)
الگوریتم خفاش (Bat Algorithm)
الگوریتم بهینه سازی جفرافیای زیستی (Biogeography Based Optimization)
الگوریتم بهینه سازی فاخته (Cuckoo Optomization Algorithm)
الگوریتم تکاملی تفاضلی (Differential Evolution Revised)
الگوریتم کرم شب تاب (Firefly Algorithm)
الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm)
الگوریتم جستجوی گرانشی (Gravitational Search algorithm)
الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری (Grey Wolf Optimizer)
الگوریتم جستجوی هارمونی (Harmony search)
الگوریتم رقابت استعماری (Imperialist Competitive Algorithm)
الگوریتم بهینه سازی علف های هرز (Invasive Weed Optimization)
الگوریتم لیگ قهرمانان (League Championship Algorithm)
الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر اپتیک (Optics Inspired Optimization)
الگوریتم PSO بهینه سازی ازدحام ذرات (Particle Swarm Optimization)
الگوریتم جهش قورباغه (Shuffled Frog Leaping Algorithm)
الگوریتم جستجوی فراکتال تصادفی (Stochastic Fractal Search)
الگوریتم مبتنی بر آموزش و یادگیری (Teaching Learning Based Optimization)
الگوریتم بهینه سازی باد (Wind Driven Optimization)
الگوریتم فراابتکاری عنکبوت اجتماعی (social spider algorithm)

کلمات کلیدی اردیبهشت ۱۳۹۷

مشاوره پایان نامه ، مشاوره انجام پایان نامه ، انجام پایان نامه اقتصاد ، انجام پایان نامه مدیریت ، انجام پایان نامه حسابداری ، انجام پایان نامه پزشکی ، انجام پایان نامه شهرسازی ، پایان نامه اقتصاد ، پایان نامه مدیریت ، پایان نامه حسابداری ، پایان نامه پزشکی ، پایان نامه شهرسازی ، ویرایش پایان نامه ، استخراج مقاله از پایان نامه ، پایان نامه ارشد ، پایان نامه دکتری ، پایان نامه حقوق ، انجام پایان نامه ارشد حسابداری

مقاله بیس یا مقاله پایه به منظور جلوگیری از تکراری بودن موضوع انتخابی، بررسی قابل اجرا بودن موضوعات انجام شده در خارج از کشور و … تهیه می گردد. گروه متخصصان تهران تز با داشتن چندین سال سابقه آمادگی دارد تا شما عزیزان را در تهیه مقاله ای مناسب و معتبر همراهی نماید. لازم به ذکر است هزینه و زمان انجام کار کاملأ با راحتی شما تنظیم می گردد. شما می توانید هم کار خود را بصورت آنلاین سفارش داده و تحویل بگیرید

فرم طرح های پروپوزال دانشگاه های مختلف و نمونه فرم های طرح تحقیق یک ساختار ویژهای دارند که از بیان مسئله شروع می شوند و در ادامه با طراحی تحقیق و اهمیت و ضرورت و فرضیه و سوالات و اهداف و روش تحقیق و جنبه نوآوری می توانند ادامه پیدا کنند . باید دقت کنیم که پیشینه تحقیقی که می نویسیم تمامی پیشینه های جدید و قدیم مطالعه را تا حداقل ۵ سال پیش در زمینه ی تحقیقات فارسی و انگلیسی در بربگیرد . هرچه تحقیقاتی که سرچ میکنیم و جستجو میکنیم جدیدتر باشند و آنها را استخراج کنیم و در فرم پروپوزال بیاوریم این نشان دهنده این است که آگاه هستیم که در زمینه ی موضوع انتخابی چه تحقیقاتی تا کنون انجام شده ؟ و چه محققانی چه جنبه هایی از موضوع را کار کردند ؟ و چه پیشنهاد هایی برای مطالعات آینده دارند ؟
در زمینه گردآوری داده ها و اطلاعات لازم باید ابزارها کاملا مشخص بشود ، اگر پرسشنامه ی استاندارد داریم اسمش را بنویسیم ، روایی پایایی که قبلا برای آن گرفته شده ، پایایی به چه روشی ، آیا از آلفاکرونباخ استفاده شده و آن را چند گزارش کردند ؟ روایی اش توسط چه کسانی تایید شده است ؟ اگر پرسشنامه محقق ساخته داریم حتماح تما مبنای طراحی پرسشنامه و الگوهایی که مورد استفاده قرار گرفتند بیاید ، روایی پایایی اش باید در جداول گوناگون برای این تحقیق گزارش بشود .
برای تحلیل داده ها حتما از آزمون های معاصر استفاده بشود با توجه به نرمال بودن یا نبودن داده ها و در این زمینه حتما با یک آنالیزور خوب مشورت بشود . در مورد پروپوزال دیگر ارائه یافته و نتایج تحقیق فعلا نداریم و باید کار انجام بگیرد ، به همین منظور باید محدوده موضوع تعیین بشود ، بیان روشنی ازفرضیه ، سوال و اهداف داشته باشیم . به طور کلی تبیین و تعریف مسئله و جستجو برای یافتن پاسخی برای سوالات آن از جمله کارهایی هست که بسیار بسیار مهم است . نمونه گیری باید با روشهای مناسب انجام بگیرد ، جامعه ای که محقق برای مطالعه انتخاب کرده با توجه به نوع موضوع باید حتما به نظر استاد راهنما برسد و استاد راهنما آن را تایید کند . حتما باید تعداد نمونه ای انتخاب بشود که از فرمول های مناسب مثل جدول کرجسی مورگان یا فرمول کوکران این تعداد انتخاب بشود و پرکردن پرسشنامه ها یا انجام مصاحبه در روشهای پیمایشی باید با دقت تمام انجام بگیرد . هماهنگی در این کار بسیار مهم است و در بعضی مواقع دیده شده که دانشجو از پس کار بر نمی اید یا هماهنگی های لازم انجام نمیشود ، در این زمینه استاد راهنما میتواند کمک های بسیاری بکند و دامنه بررسی های خودش را یک مقدار توسعه بدهد دانشجو و نسبت به انتخاب شیوه ی نمونه گیری دقیق و درست با استاد راهنما در زمینه کیفی یا کمی و گزینه های مختلفی که دارد تحقیق های خوبی انجام بدهد تا بتواند روش درستی را انتخاب بکند . برای مشاوره انجام پایان نامه ، پروپوزال به طورکلی کارگاه های پروپوزال نویسی درفاصله های زمانی مختلف برگزار می شود که در این زمینه می توانیم کارهایی که برای افراد مختلف دشوار است در این کارگاه یاد بگیرد ، تجربه کند ، با پروپوزال های مختلف در رشته های مختلف آشنا بشود ، اینکه کدام بخش ها را چطور پر می کنند ؟ و تجربه لازم را کسب کند . بسیاری از دانشجویان ارشد و دکتری مدیریت برای انجام پروپوزال و پایان نامه نیاز به جمع آوری و پردازش بسیاری از اطلاعات در مورد پیشینه موضوع خواهند داشت و در این زمینه باید برنامه ریزی های دقیقی را برای فعالیت ها تا زمان نگارش انجام بدهند که بتوانند بر آن اساس وقت دفاع بگیرند و در دفاع هم در پاسخگویی به داوران و سوالات موفق عمل کنند . اینکه چه فعالیت هایی را در حوزه موضوع و انجام پروپوزال در رشته ای مثل مدیریت باید انجام بدهیم ، همگی قدم به قدم توسط استاد راهنما تعیین میشود و در دانشگاههای مختلف مثل دانشگاه تهران ، تبریز ، اصفهان ، مشهد این می تواند کاربرد داشته باشد . البته همیشه در پروپوزال ها محدودیت های تحقیقی هم قید میشود که نقشی بر روی مطالعه خواهند داشت و این محدودیت ها اعم از محدودیت های مالی ، زمانی و موضوعی و متغیری در بعضی مواقع میتواند خیلی بزرگتر و پیچیده تر باشند ولی انجام روش های تحقیقاتی گوناگون با الگوهای جدید مطالعاتی که وجود دارد میتواند به دانشجو کمک کند که این محدودیت ها را کم کند و بر بعضی از آنها غلبه کند .

چگونه فرم پروپوزال دانشگاه را تکمیل کنیم ؟

ناحیه بندی تومور مغزی با خوشه بندی

تصاویر تشدید مغناطیسی مغز با استفاده از تغییرات میدان مغناطیسی مغز به کمک یک میدان مغناطیسی بیرونی ایجاد می¬شوند و می¬توان توسط این تصاویر بافتهای مختلف مغز را تجزیه و تحلیل نمود و به وجود بیماری¬های احتمالی نظیر تومور مغزی پی¬برد. مزیت عمده تصاویر تشدید مغناطیسی مغز در عدم استفاده از هرگونه اشعه یونیزه کننده و مضر می¬باشد. تشخیص تومورهای مغزی به کمک تصاویر تشدید مغناطیسی مغز یک مسئله چالش ¬برانگیز و دشوار است زیرا شدت متفاوت نور تصاویر و نویز موجود در آنها لبه¬های تومورهای مغزی را مبهم ساخته از این رو شناسایی و استخراج این توده¬های بدخیم می¬تواند همراه با خطا باشد. تشخیص لبه و ناحیه یک تومور مغزی از آن جهت مهم است که احتمال موفقیت عمل جراحی را در این بیماران افزایش می¬دهد. داده¬کاوی و یادگیری ماشین شامل تکنیک¬های متنوع و پرکاربردی است که می¬توان از آنها برای ناحیه¬بندی تصاویر تشدید مغناطیس مغز استفاده نمود و به کمک سایر تکنیک¬های پردازش تصویر نواحی تومور مغزی را استخراج کرده تا دقت و تشخیص پزشکان برای شناسایی آنها افزایش یابد. خوشه¬بندی یکی از تکنیک¬های مهم داده¬کاوی است که در آن الگوهای موجود در داده¬ها به کمک خوشه¬بندی استخراج می¬شود. یکی از کاربردهای مهم خوشه¬بندی در ناحیه¬بندی تصاویر تشدید مغناطیس مغز است که می¬توان به روش خوشه¬بندی فازی اشاره نمود که به علت حساسیت اندک به نویز و سادگی در بسیاری از کاربردهای مرتبط با ناحیه¬بندی استفاده می¬شود. انتخاب بهینه مراکز خوشه¬ها در الگوریتم¬های خوشه¬بندی باعث می¬شود که ناحیه¬بندی این الگوریتم¬ها با دقت بیشتری انجام شود. به عبارت دیگر کاهش خطای خوشه¬بندی به عنوان تابع هدف در خوشه¬بندی فازی باعث بهبود ناحیه¬بندی آن می¬شود و به نوعی یک مسئله بهینه¬سازی سخت و دشوار است که یکی از روش¬های رایج اینگونه مسائل استفاده از الگوریتم¬های فراابتکاری است. الگوریتم¬های فراابتکاری به علت عدم نیاز در محاسبه مشتق و گرادیان تابع هدف مسئله خوشه¬بندی، می¬توانند به شکل موثری برای بهبود الگوریتم¬های خوشه¬بندی و ناحیه¬بندی استفاده شوند.

انجام پایان نامه ارشد، پایان نامه ارشد، سفارش پایان نامه، قیمت پایان نامه ارشد، قیمت پروپوزال ارشد

پایان نامه فنی مهندسی, پايان نامه ارشد فنی مهندسی, پايان نامه کارشناسي ارشد فنی مهندسی, مشاوره پايان نامه فنی مهندسی, مشاوره پايان نامه کارشناسی ارشد فنی مهندسی, مشاوره پايان نامه ارشد فنی مهندسی, انجام پايان نامه فنی مهندسی, انجام پايان نامه ارشد فنی مهندسی, انجام پايان نامه کارشناسی ارشد فنی مهندسی, پروپوزال فنی مهندسی, موضوع پایان نامه فنی مهندسی, دانلود پایان نامه فنی مهندسی, خرید پایان نامه فنی مهندسی, دانلود پایان نامه ارشد فنی مهندسی, خرید پایان نامه ارشد فنی مهندسی, مشاور پایان نامه فنی مهندسی, سایت پایان نامه فنی مهندسی, تهیه پایان نامه فنی مهندسی, درخواست پایان نامه فنی مهندسی, فروش پایان نامه فنی مهندسی, فروش پایان نامه ارشد فنی مهندسی, مشاور پایان نامه ارشد فنی مهندسی, نگارش پایان نامه فنی مهندسی, سفارش پایان نامه فنی مهندسی, موسسه پایان نامه فنی مهندسی, مقاله بیس پایان نامه فنی مهندسی, عنوان پایان نامه فنی مهندسی, عناوین پایان نامه فنی مهندسی, موضوعات پایان نامه فنی مهندسی, مقاله فنی مهندسی, مقاله isi فنی مهندسی, مقاله علمی پژوهشی فنی مهندسی, چاپ مقاله isi فنی مهندسی, چاپ مقاله فنی مهندسی, پذیرش مقاله isi فنی مهندسی, پذیرش مقاله فنی مهندسی, انجام مقاله isi فنی مهندسی, انجام مقاله فنی مهندسی, استخراج مقاله از پایان نامه فنی مهندسی, تبدیل پایان نامه فنی مهندسی به مقاله, تبدیل پایان نامه فنی مهندسی به کتاب, چاپ کتاب از پایان نامه فنی مهندسی, چاپ مقاله علمی پژوهشی فنی مهندسی, اکسپت مقاله فنی مهندسی

انجام پروپوزال انجام پروپوزال ارشد سفارش پروپوزال

پروپوزال یا طرح تحقیق، پیش نویس پژوهشی است که می بایست برای دریافت مدرک تحصیلی ارشد وتحصیلات تکمیلی خود انجام دهید. در پروپوزال، شما به معرفی موضوعی که برای پایان نامه خود انتخاب کرده اید، توضیح اهمیت آن موضوع، ذکر پژوهش هایی که در گذشته در این باره صورت گرفته، و نتایجی که فکر می کنید از تحقیق خواهید گرفت می پردازید. هم چنین روش یا روش هایی که در پژوهش از آن ها بهره خواهید گرفت را ذکر می کنید. پروپوزال معمولا خلاصه فصول یک دو و سه پایان نامه می باشد. متاسفانه بسیاری از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری این نکته را جدی نمی گیرند و پروپوزال خود را بدون صرف وقت و دقت لازم تهیه می کنند. این امر موجب بروز مشکلات زیادی در ادامه روند پایان نامه می شود. عدم تطابق روش تحقیق با موضوع پایان نامه، انتخاب نامناسب منابع، همپوشانی و عدم دسته بندی اهداف تحقیق، تکراری بودن موضوع و عدم انتخاب مدل مفهومی دقیق از مشکلاتی است که در نگارش ممکن است با آن مواجه شوید. البته اصلاحات در اکثر دانشگاه ها منوط به تایید جلسه گروه بوده که این امر به نوبه خود موجب تاخیر در روند انجام پروپوزال پایان نامه می شود.