شبکه های حسگر بیسیم

پروپوزال شبکه های حسگر بیسیم انجام پروپوزال شبکه های حسگر بیسیم

شبکه حسگر بیسیم را میتوان نوع خاصی از شبکههای کامپیوتری با اتصالات بیسیم در نظر گرفت که برای تبادل پیام از نوعی مکانیزم ارتباط نظیر به نظیر[۱] بین گرههای شبکه استفاده مینماید. در شبکه های حسگر بیسیم توپولوژی در هر لحظه میتواند تغییر نماید و به طور کلی توپولوژی شبکه توسط گرههای شبکه تعیین و مشخص میشوند. در این شبکهها عدم نیاز به زیرساخت ارتباطی خاص نظیر فیبر نوری یا سیم باعث شده است تا در زمان بسیار اندک تعدادی زیادی گره در گسترده وسیع جغرافیایی پراکنده شوند و از این جهت استفاده از این شبکهها در کاربردهای که نیاز به تعداد زیادی گره شبکه است که باید در زمان اندک مستقر شوند روز به روز در حال گسترش است. به عنوان نمونه در کاربردهای مرتبط با زلزله میتوان در یک منطقه آسیب دیده از طریق هواپیما تعداد زیادی گره را در منطقه مستقر نمود تا به گردآوری اطلاعات از محیط آسیبدیده بپردارند یا حتی در مواردی میتوان در منطقه نظامی این گرهها را مستقر نمود تا به گردآوری اطلاعات منطقه بپردازند. استفاده از گرههایی به تعداد زیاد در شبکه حسگر بیسیم میتواند هزینهبر باشد لذا طراحان این شبکهها برای کاهش هزینه برپایی شبکه و همچنین کاهش ابعاد گرههای آن سعی میکنند تا سختافزارهای غیرضروری و گرانقیمت را در تعداد کمتری گره شبکه بکار بگیرند. از جمله قطعاتی که در تعداد اندکی از گرهها میتواند بکار گرفته شود میتوان به موقعیت یاب جهانی اشاره نمود که فقط در تعدادی از گرههای شبکه تحت نام گره فانوس یا گره راهنما قرار دارد. عدم بکارگیری سختافزارهای جانبی در کل گرهها باعث میشود که هزینه طراحی این گرهها و از طرفی اندازه آنها کاهش یابد. کاهش تعداد سختافزارهای جانبی در یک گره حداقل سه مزیت ذیل را دارد:

  1. هزینه طراحی گرهها کاهش و در نتیجه امکان برپایی شبکه حسگر بیسیم توجیه اقتصادی بیشتری پیدا مینماید.
  2. مصرف انرژی گرهها کاهش و در نتیجه طول عمر شبکه افزایش مییابد.
  3. کاهش ابعاد گرههای حسگر قابلیت حمل و پنهانسازی آنها را افزایش میدهد.

یکی از سختافزارهای که هزینه طراحی گرهها و همچنین مصرف انرژی شبکه حسگر بیسیم را افزایش میدهد، موقعیت یاب جهانی است که توسط آنها گرهها میتوانند موقعیت خود را تعیین نمایند. تعیین موقعیت هر گره از آن جهت مهم است که بسیاری از پروتکلهای مسیریابی برای انجام صحیح وظایف خود به آن نیاز دارند. در یک شبکه حسگر بیسیم موقعیتیاب جهانی فقط بر روی تعداد گره به نام گره راهنما نصب میشوند و سایر گرههای شبکه که فاقد موقعیتیاب جهانی میباشند برای تعیین موقیت خود به گرههای راهنما و اطلاعات شبکه نظیر گام یا فاصله وابسته میباشند. روشهای مکانیابی[۲] شبکههای حسگر بیسیم به دو گروه بدون فاصله[۳] و مبتنی بر فاصله[۴] دستهبندی میشوند. در روشهای مکانیابی مبتنی بر فاصله گرههای حسگر جهت مکانیابی از گرههای راهنما استفاده مینماید. روش مبتنی بر مباحث هندسی یکی از روشهای مکانیابی مبتنی بر فاصله است که برای تعیین موقعیت گرهها به امکانات خاصی بجزء فاصله از گرههای راهنما نیاز ندارند. در شکل(۱-۲) و (۱-۳) به ترتیب دو نمونه از کاربرد شبکه های حسگر بیسیم در ارتباط با رصد ارتعاشات زمین و بررسی مهاجرت و جابجای خرسهای پاندا نمایش داده است که خود بیان کننده این موضوع است که این شبکهها و بخصوص مکانیابی در آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است.

http://www.mdpi.com/sensors/sensors-12-02175/article_deploy/html/images/sensors-12-02175f5-1024.png

شکل ‏۱‑۱: کاربرد شبکه حسگر بیسیم در بررسی ارتعاشات زمین]۱۳[.

شکل ‏۱‑۲: کاربرد شبکه حسگر بیسیم در بررسی ارتعاشات زمین]۱۴[.

یکی از روشهای هندسی روش مبتنی بر فاصله از چند گره راهنما یا چند مرجع[۵] میباشد. اگر یک گره حسگر بخواهد از اطلاعات سه گره راهنما جهت مکانیابی هندسی خود استفاده نماید روش چند مرجع را روش سه مرجع[۶] نیز مینامند. به عنوان نمونه در شکل(۱-۳)، گره حسگر یا S برای تعیین موقعیت خود از چند مرجع یا گره راهنما که با A، B، C و D نشان داده شده، استفاده مینماید:

شکل ‏۱‑۳: تعیین موقعیت گره حسگر با استفاده از موقعیت گره های راهنما و فاصله از چند گره مرجع

روش چند مرجع برای تعیین موقعیت خود بر اساس فاصله خود از گرههای راهنما(مرجع) و موقعیت آنها بر اساس معادلات هندسی  استفاده مینماید:


Peer to Peer
در این رابطه، و مختصات گرههای راهنما و فاصله گره حسگر از گره راهنمای i-ام و (x,y) مختصات مجهول گره حسگر است. مشکل روش چند مرجع علیرغم سادگی و دقت بالا، عدم دسترسی گره حسگر به گرههای اطراف آن به علت بر رادیویی محدود است و این فاصله باید به روش خاصی تخمین زده شود تا مکانیابی گره حسگر امکان پذیر شود.

  1. Localization protocols
  2. Range-free
  3. Range- based
  4. Multilateration
  5. Trilateration

انجام و سفارش پروپوزال نرم افزار، انجام و سفارش پروپوزال شبکه، انجام و سفارش پروپوزال اینترنت اشیاء، انجام و سفارش پروپوزال معماری، انجام و سفارش پروپوزال فناوری اطلاعات، انجام و سفارش پروپوزال داده کاوی، انجام و سفارش پروپوزال پردازش تصویر، انجام و سفارش پروپوزال یادگیری ماشین، انجام و سفارش پروپوزال رزپری پای، انجام و سفارش پروپوزال شبکه حسگر بیسیم، انجام پروپوزال کامپیوتر پایان نامه و آموزش پروپوزال کامپیوتر نویسی

پروپوزال کامپیوتر یا طرح تحقیق، پیش نویس پژوهشی است که می بایست برای دریافت مدرک تحصیلی ارشد وتحصیلات تکمیلی خود انجام دهید. در پروپوزال کامپیوتر، شما به معرفی موضوعی که برای پایان نامه خود انتخاب کرده اید، توضیح اهمیت آن موضوع، ذکر پژوهش هایی که در گذشته در این باره صورت گرفته، و نتایجی که فکر می کنید از تحقیق خواهید گرفت می پردازید. هم چنین روش یا روش هایی که در پژوهش از آن ها بهره خواهید گرفت را ذکر می کنید. پروپوزال کامپیوتر معمولا خلاصه فصول یک دو و سه پایان نامه می باشد. متاسفانه بسیاری از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری این نکته را جدی نمی گیرند و پروپوزال کامپیوتر خود را بدون صرف وقت و دقت لازم تهیه می کنند. این امر موجب بروز مشکلات زیادی در ادامه روند پایان نامه می شود. عدم تطابق روش تحقیق با موضوع پایان نامه، انتخاب نامناسب منابع، همپوشانی و عدم دسته بندی اهداف تحقیق، تکراری بودن موضوع و عدم انتخاب مدل مفهومی دقیق از مشکلاتی است که در نگارش ممکن است با آن مواجه شوید. البته اصلاحات در اکثر دانشگاه ها منوط به تایید جلسه گروه بوده که این امر به نوبه خود موجب تاخیر در روند انجام پروپوزال کامپیوتر پایان نامه می شود.

مجموعه کد سایت میزبان شما دانشجویان و محققین کشور در امر نگارش پژوهش علمی و نگارش پروپوزال کامپیوتر و انجام پروپوزال کامپیوتر پایان نامه و دیگر پروژه ها است.
انتخاب مجری برای انجام پروپوزال کامپیوتر پایان نامه

انتخاب یک مجری برای افرادی که قصد سفارش انجام پایان نامه خود را دارند کاری مشکل است. در حال حاضر افرادی اقدام به نگارش پایان نامه می نمایند که حتی تحصیلاتشان با پروژه تحویلی همخوانی ندارد و این فرد در ابتدای کار باعث بروز لطمات جبران ناپذیری به دانشجو می شود و خواهش ما از شما دانشجویان برای سپردن انجام پروپوزال کامپیوتر یا پایان نامه خود به مجریان این است که از رزومه مجریان خود آگاه شوید. ما با در اختیار داشتن مجریان توانمند و باسابقه در رشته های گوناگون در امر نگارش کلیه متون علمی و پایان نامه کلیه خدمات مربوط به نگارش یک پایان نامه عالی را به شما تضمین می دهیم و ریسک این موضوع را برای شما به حداقل می رسانیم.
نحوه سفارش انجام پروپوزال کامپیوتر پایان نامه

رسالت اصلی مجوعه ما ارتقا سطح نظام آموزش عالی از طریق مشاوره انجام کلیه خدمات دانشگاهی است. در این بخش ما به شما خدماتی همچون نگارش پایان نامه و پروپوزال کامپیوتر عالی و اطلاعاتی آموزشی درباره انجام پروپوزال کامپیوتر و پایان نامه را ارایه می دهیم. شما پس از آگاهی یافتن درباره کلیه خدمات و نحوه انجام پروپوزال کامپیوتر پایان نامه از انتهای مطلب میتوانید روند سفارش را در عرض کمتراز ۴دقیقه انجام دهید. بلافاصله پروژه شما به مجریان همان رشته ارجاع داده می شود و پیشنهادات آنها برای شما ارسال میگردد و شما می توانید از بین پاسخ ها بهترین پیشنهاد را برگزینید.
اطمینان از کفیت پروژه های تحویلی

نحوه نگارش پروپوزال کامپیوتر

نحوه نگارش بدین صورت است که ابتدا مقالات خارجی(مقاله بیس) هایی تهیه میگردد و میبایست برای انتخاب موضوع به شورای دانشگاه یا استاد راهنما تحویل گردد و از بین آنها بهترین و جدیدترین موضوع را انتخاب نمود و بر اساس آن نسبت به تهیه مطالب، منابع، مدل مفهومی، سوالات و فرضیات اقدام نمود و آن را برای بررسی در داخل کشور به یک گروه و یا سازمان خاص ارتباط دهیم و نتایج حاصل از انرا در انتها به دیگر سازمان و یا گروه ها تعمیم دهیم. در این میان نیاز است همکاری هایی میان دانشجو و مجری برقرار باشد.

انجام و سفارش پروپوزال نرم افزار، انجام و سفارش پروپوزال شبکه، انجام و سفارش پروپوزال اینترنت اشیاء، انجام و سفارش پروپوزال معماری، انجام و سفارش پروپوزال فناوری اطلاعات، انجام و سفارش پروپوزال داده کاوی، انجام و سفارش پروپوزال پردازش تصویر، انجام و سفارش پروپوزال یادگیری ماشین، انجام و سفارش پروپوزال رزپری پای، انجام و سفارش پروپوزال شبکه حسگر بیسیم

آموزش جهت*انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر*هوش مصنوعی * آموزش *انجام پایان نامه ارشد هوش مصنوعی آموزش *انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر آموزش *انجام پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر آموزش *انجام پایان نامه ارشد نرم افزار آموزش *انجام پروپوزال ارشد کامپیوتر آموزش *انجام پروپوزال کارشناسی ارشد کامپیوتر آموزش *انجام پایان نامه کارشناسی ارشد هوش مصنوعی آموزش *انجام پایان نامه کارشناسی ارشد نرم افزار نرم افزار*فناوری اطلاعات *آموزش انجام پروپوزال ارشد کامپیوتروفناوری اطلاعات *آموزش پایان نامه ارشد حقوق آموزش *انجام پایان نامه ارشد داده کاوی

آموزش جهت* انجام پایان نامه وپروپوزال

پیاده سازی وشبیه سازی *داده کاوی *پردازش تصویر*متن کاوی*پردازش سیگنال *پردازش ویدیو

تجارت الکترونیک *مدیریت فناوری اطلاعات *امنیت اطلاعات

شبکه حسگربیسیم *شبکه بین خودروی*اینترنت اشیا انجام کلیه ی پروژه های برنامه نویسی

سفارش پروپوزال، انجام پروپوزال، هزینه پروپوزال، قیمت پروپوزال، پروپوزال ارشد، رایگان

نگارش حرفه ای پروپوزال
سفارش پروپوزال
سفارش پروپوزال، انجام پروپوزال، هزینه پروپوزال، قیمت پروپوزال، پروپوزال ارشد، رایگان

در ابتدا توضیح مختصری درباره پروپوزال به شما خواهیم داد. سپس به مراحل مختلف نگارش پروپوزال می پردازیم.

پروپوزال یعنی پیشنهاد و طرح اولیه و نقشه کلی هر کار تحقیقاتی ، واژه ی پروپزال خود یک واژه انگلیسی است.

برای اینکه بتوانید یک پروپوزال خوب و دقیق بنویسید ابتدا باید یک موضوع عالی انتخاب کنید که همین انتخاب موضوع اولین قدم برای نوشتن پروپوزال است.

اگر در حال حاضر در مقطع دکتری یا کارشناسی ارشد در حال تحصیل هستید نتیجه می گیریم رشته اصلی مطالعه خود را انتخاب کرده اید. برای انتخاب یک موضوع خاص برای نگارش پروپوزال ،این رشته را محدود تر کنید.

اگر زمان کافی برای مطالعه این صفحه را در اختیار ندارید به منظور ثبت فوری سفارش پروپوزال به ۰۹۱۲۰۲۱۴۴۷۵ تلگرام یا تماس بفرماید.

مهم ترین رکن در این مرحله این است به موضوعی که انتخاب می کنید علاقمند باشید چرا که این امر باعث اشتیاق بیشتر شما برای تحقیق می شود و همچنین مدت زمان قابل توجهی را صرف کار خود می کنید. اگر با علاقه به موضوعتان کار کنید. قطعا نتیجه ی بهتری خواهید داشت. اما اگر بدون علاقه و از روی اجبار موضوعی را انتخاب کنید که هیچ علاقه ای به آن ندارید ممکن است شکست بخورید.

وقتی شما تحقیقات خود را به یک موضوع مناسب محدود می کنید در نتیجه می توانید دقیق تر تحقیق کنید. فقط به خاطر داشته باشید شما باید به دنبال یک موضوع منحصر به فرد برای نوشتن پروپوزال باشید.

توجه داشته باشید موضوعی را که انتخاب می کنید نباید تکراری باشد و یا قبلا توسط شخص دیگری انجام نشده باشد.

بعد از انتخاب موضوع باید به فکر یک عنوان مناسب باشید. چرا که خواننده قبل از هر چیز عنوان متن را می خواند. به همین منظور باید عنوانی که انتخاب می کنید دارای ویژگی های زیر باشد:

۱ با موضوع همخوانی داشته باشد.

۲ سوالی نباشد.

۳ جامع و کامل باشد. به طوریکه نه خیلی بلند باشد که از حالت عنوان خارج شود نه به قدری کوتاه باشد که هیچ معنای درستی نداشته باشد.

۴ عنوان واضح و روشن باشد.

۵ در عنوان از کلمات مبهم استفاده نشود.

۶ در عنوان از عبارت های منفی استفاده نشود.

۷ از نظر آیین نگارش فارسی و انگلیسی بدون مشکل باشد.

مرحله بعدی بیان مساله است. در این بخش محقق باید به صورت مختصر اما مفید درباره تحقیقی که انجام داده است توضیح دهد که به دنبال چه چیزی بوده است و حل این مساله چه فوایدی در بر خواهد داشت.

در بیان مساله باید به نکات زیر توجه شود:

۱ مساله به روشنی تعریف شود .

۲ این که چگونه انجام تحقیق به حل مساله کمک خواهد کرد، بیان شده باشد.

۳ حدود مشکل به طور واضح مشخص شده باشد.

۴ در بیان مساله باید نظم را رعایت کرد ، به صورتیکه اطلاعات از کل به جز و از عمومی به اختصاصی تدوین شده باشد.

۵ دلایل انجام تحقیق به طور کامل تشریح شده باشد.

۶ وجه تمایز این تحقیق با سایر تحقیق ها بیان شده باشد.

۷ هدف تحقیق نیز مطرح شده باشد.

اهمیت تحقیق

در این مرحله شما باید به بیان اهمیت موضوع بپردازید. در بیان اهمیت موضوع نباید به جزئیات بپردازید و باید به طور مستقیم بخش های اصلی را بیان کنید ، همچنین باید روی این نکته نیز متمرکز شوید که در صورت عدم انجام آن تحقیق چه مشکلاتی به وجود می آید و در صورت انجامش چه مشکلات و مساله هایی حل می شود.

مرور ادبیات

این بخش این امکان را به شما می دهد که جنبه های جدید بودن و نوآوری تحقیق و همچنین خلاء های تحقیقاتی را پیدا کنید. در واقع می توانید بفهمید که چه جنبه هایی از موضوع تحقیق شما قبلا بررسی شده است و چه جنبه هایی مورد بررسی قرار نگرفته است. و این امر باعث می شود که شما روی جنبه هایی که قبلا بررسی نشده است بیشتر متمرکز شوید.

بیان نوآوری تحقیق

در این قسمت شما باید نوآوری تحقیق خود را بیان کنید تا به جدید بودن تحقیق شما پی برده شود.

اهداف تحقیق

در این بخش باید هدفتان را از انجام این تحقیق بیان کنید. به طور کلی اهداف تحقیق به سه دسته تقسیم می شوند: اهداف آرمانی ،اهداف کلی و اهداف اختصاصی.

سوالات تحقیق

در این بخش شما به سوالاتی که قرار است در تحقیق به آن پاسخ دهید را بیان می کنید ، سوالات باید واضح و دقیق باشد.

فرضیه های تحقیق

فرضیه های تحقیق باید به صورت جمله های خبری باشد. فرضیه های تحقیق نباید موارد بدیهی باشند. آن ها باید مواردی باشند که جنبه مجهول داشته باشند و فرضیه های قطعی نباشند.

روش تحقیق

در این بخش باید نوع روش تحقیق بیان شود. در قسمت روش تحقیق نوع روش گردآوری اطلاعات و ابزار گردآوری اطلاعات بیان می شود. این قسمت پروپوزال به طور دقیق بیان می کند با استفاده از چه روشی سوالات تحقیق پاسخ داده می شود.

روش تجزیه و تحلیل داده ها

در این قسمت شما باید بگویید از چه روشی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده کرده اید. این قسمت از پروپوزال نیاز به تخصص زیادی دارد. در صورت استفاده از نرم افزار در این قسمت باید نام نرم افزارتان را نیز بیان کنید.

انجام و سفارش پروپوزال نرم افزار، انجام و سفارش پروپوزال شبکه، انجام و سفارش پروپوزال اینترنت اشیاء، انجام و سفارش پروپوزال معماری، انجام و سفارش پروپوزال فناوری اطلاعات، انجام و سفارش پروپوزال داده کاوی، انجام و سفارش پروپوزال پردازش تصویر، انجام و سفارش پروپوزال یادگیری ماشین، انجام و سفارش پروپوزال رزپری پای، انجام و سفارش پروپوزال شبکه حسگر بیسیم

سفارش و انجام پرپوزال کامپیوتر، شبکه، هوش مصنوعی، معماری کامپیوتر، نرم افزار

سفارش پروپوزال کامپیوتر
تهیه پروپوزال ارشد کامپیوتر

انجام پروپوزال کامپیوتر

کد سایت با کادری مجرب و آموزش دیده به انجام پروژه و انجام پایان نامه و مقاله دانشجوی برای مقاطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد می پردازد. این سایت سفارشات را در کوتاه ترین زمان ممکن با بهترین سطح علمی با منابع و ارجاعات معتبر خدمت دانشجویان عزیز ارائه می دهد.

برای سفارش پروپوزال و تهیه پروپوزال خود می توانید به شماره ۰۹۱۲۰۲۱۴۴۷۵ تلگرام یا تماس فرماید

جهت آشنایی نحوه نوشتن پروپوزال مطالب زیر را مطالعه کنید
نحوه نوشتن پروپوزال:

الف- عنوان موضوع پژوهش: بصورت یک جمله واضح و روشن عبارت موضوع پژوهش در ابتدا بیان می شود که البته متغیرهای اصلی پژوهش در جمله عنوان موضوع بکار گرفته می شود.
ب- نوع پژوهش که از نظر هدف (کاربردی یا بنیادی) و از نظر ماهیت و روش در ابتدای طرح تحقیق آورده می شود.
پس از بیان دو مورد فوق موارد زیر برای تشریح اجزای طرح تحقیق آورده می شود:
۱- بیان مسئله و موضوع تحقیق
۲- اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
۳- زمینه و تاریخچه مختصری از موضوع پژوهش
۴- اهداف تحقیق
۵- متغیرها
۶- فرضیه یا فرضیه های تحقیق
۷- سئوال های ویژه تحقیق
۸- جامعه و نمونه آماری پژوهش
۹- قلمرو پژوهش
۱۰- روش گردآوری داده ها

از طریق فرم زیر می توانید انجام پروپوزال خود را به تیم ما بسپارید
در صورت داشتن هرگونه سوال برای سفارش پروپوزال می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۲۱۴۴۷۵ تماس بگیرید

چگونه پروپوزال ارشد بنویسیم

آموزش گام به گام نگارش پروپوزال ارشد، پروپوزال ارشد فناوری اطلاعات، انجام پروپوزال ارشد، انجام پروپوزال شبکه، اینترنت اشیاء، انجام پروپوزال داده کاوی، انجام پروپوزال یادگیری ماشین، انجام پروپوزال پردازش تصویر

مراحل نگارش پروپوزال

 

۱- آماده سازی
ارایه پروپوزال نشاندهنده این موضوع است که متقاضی تحقیقات و مطالعات مقدماتی را درزمینه مورد علاقه خود انجام داده و اطلاعات اولیه مورد نیاز برای تحقیق در زمینه موردنظر را داراست درحدی که میتواند توضیحاتی فراتر از کلیات درباره موضوع مورد نظر ارایه دهد.
برای نگارش پروپوزال باید شما مطالعاتی درباره سوابق تحقیقات مشابه و همچنین نتایج آنها داشته باشید تا بتوانید بطور علمی توضیح دهید که چرا انجام تحقیق در این زمینه مورد نیاز است. توجه داشته باشید که پروپوزال یک برنامه کاری قطعی نیست و معمولا در فرآیند ارزیابی و تحقیق ممکن است دچار تغییر و تحولات گردد.
بطور خلاصه با ارایه پروپوزال شما به استاد راهنما نشان میدهید که مشکل یا ابهام و یا نقصی در مبحثی علمی یافته اید و با انجام تحقیقات مقدماتی میخواهید راه حلی برای رفع آن مشکل پیشنهاد کنید و طبیعتا اطلاعات مقدماتی کافی در این مبحث دارید و میتوانید ارزش آنرا تبیین نمایید.

۲- صفحه عنوان (Title Page)
صفحه عنوان معمولا شامل عنوان تحقیق، نام دانشجو، رشته دانشگاهی مورد نظر و تاریخ آماده سازی میشود. البته علاوه بر این صفحه عنوان میتواند موارد دیگری همچون نام استاد راهنما (درصورت وجود) را نیز شامل شود.
در انتخاب عنوان تحقیق دقت کنید. عنوان باید تا میزان ممکن کوتاه و گیرا باشد. توجه داشته باشید که در عین حال لازم است عنوان بطور دقیق هدف تحقیق را نیز بیان نماید. توصیه میکنیم از عبارات کلی و عامه پسند دوری کنید. استفاده از فرمولها و کلمات تخصصی در تیتر آزاد است.
معمولا ظاهر صفحه عنوان بدین صورت است که کمی بالاتر از وسط صفحه عنوان تحقیق با فونت درشت قرار میگیرد و در ادامه نام دانشجو و رشته دانشگاهی و در پایین صفحه سال ارایه پروپوزال با فونت های ریزتر نوشته میشوند. (معمولا برای عنوان تحقیق میتوان از فونت سایز ۲۰ تا ۲۴ و برای بقیه موارد از فونت سایز ۱۴ یا ۱۶ استفاده کرد)
استفاده از رنگ درصفحه عنوان مرسوم نیست ولی ممنوع هم نیست.

۳- معرفی موضوع تحقیق (Introduction of research subject)
در این بخش بطور خلاصه توضیحاتی درباره موضوع تحقیق ارایه میشود. در این قسمت باید سوال اصلی مطرح شده در تحقیق را بیان و دلایل خود برای انتخاب این موضوع، دلایل اهمیت آن و کاربرد کلی نتایج آنرا را مطرح نمایید. اگر هدف شما ارایه یک تئوری یا نظریه جدید است در این قسمت باید آنرا بیان کنید.
توجه کنید که این قسمت صرفا یک خلاصه کلی از موضوع تحقیق است و طول آن بطور معمول ۱۰ تا ۱۵ خط بیشتر نیست.

۴- ارزیابی سوابق پژوهشهای مشابه (Review of literature and justification)
در این قسمت باید بصورت مختصر و در عین حال دقیق و با ارایه رفرنس درباره سوابق موضوع تحقیق خود توضیحاتی ارایه دهید. این توضیحات باید شامل نتایج تحقیقات انجام شده مشابه و ارزیابی نقایص ویا اشتباهات احتمالی آنها باشد که هدف شما تکمیل و یا تصحیح این نتایج میباشد.
توجه داشته باشید که تمامی نظریه های مطرح شده و شواهد ارایه شده باید بطور مستند ذکر شوند و رفرنس تمامی مواردی که در این قسمت ارایه میشوند باید در بخش نمایه‌ها ذکر شوند.
بطور خلاصه در این قسمت شما باید استاد راهنمای بالقوه خود را قانع کنید که تحقیقات مقدماتی کافی در زمینه موضوع انتخابی خود انجام داده اید و منابع مرتبط را در این زمینه را مطالعه کرده اید و دقیقا ایده کاری خود را یافته اید.
به عبارت کلی در این قسمت شما بیان میکنید که چه تحقیقاتی تابحال انجام شده است و نتایج آنها چه بوده و به چه دلیلی این نتایج ناقص یا اشتباه است و در ادامه توضیح میدهید که تحقیقات شما چه کمکی به اصلاح یا تکمیل تحقیقات و نظریات قبلی میکند.
توجه داشته باشید که این بخش معمولا طولانی ترین بخش پروپوزال است و ممکن است تا نیمی از حجم پروپوزال را به خود اختصاص دهد.

۵- نتایج تحقیقات مقدماتی (Preliminary research results)
در این قسمت درصورتیکه در همین مرحله تحقیقاتی انجام داده اید نتایج مقدماتی را ارایه میکنید و تبیین میکنید که با توجه به این نتایج پیش بینی شما درباره نتایج نهایی چیست. همچنین درصورتیکه قبلا تحقیقاتی در این زمینه انجام داده اید در این قسمت آنها را توضیح میدهید و نتایج آن را بیان میکنید.

۶- برنامه و اهداف تحقیق (Research plan and objectives)
در این قسمت برای تحقیقات خود هدفگذاری میکنید. براین اساس در این بخش با توجه به هدف نهایی تعریف شده برای تحقیق اهدافی قابل ارزیابی برای مراحل مختلف تحقیقاتی تدوین میکنید. این اهداف به شما ملاک هایی برای ارزیابی پیشرفت تحقیقاتتان در مراحل بعدی ارایه میدهند.
ضمن اینکه به خاطر داشته باشید که لزوما آنجه که شما بعنوان نظریه ارایه میدهید صحیح نیست و در این بخش باید معیارهایی برای تعریف نادرستی و درستی نظریه ارایه شده تببین کنید تا بتوان بر اساس آنها در مراحل مختلف به ارزیابی دستاوردها پرداخت.
این بخش بطور خاص برای تحقیقاتی که برپایه آزمایشات عملی و آزمایشگاهی تعریف شده اند از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا در واقع امکان سنجش نتایج تحقیق را فراهم می آورد.

۷- روش تحقیق (Research Methodology)
در این قسمت شما روشهای انجام تحقیقات خود را تبیین میکنید یعنی برای دستیابی به اهداف تعیین شده روش علمی مورد استفاده خود را مطرح میکنید. توجه داشته باشید که در این بخش باید توضیح دهید که به چه دلایلی روش خاصی را انتخاب کرده اید و نشان دهید که چرا این روش برای انجام تحقیقات مناسب ترین است.
به عنوان مثال درصورتیکه نیاز به تحقیق میدانی داشته باشید در این قسمت باید بنویسید که چگونه پرسشنامه را تهیه میکنید و پاسخ دهندگان را چگونه انتخاب میکنید و یا اینکه توضیح میدهید که به جای پرسشنامه جلسه گروهی و اتاق فکر تشکیل میدهید و به چه دلیل این روش را انتخاب میکنید.
توجه داشته باشید که این بخش و بخش قبل ارتباط زیادی با هم دارند و در مواردی میتوانند در یکدیگر ادغام شوند. از سوی دیگر مهمترین بخش های پروپوزال نیز این دو بخش هستند، زیرا نشاندهنده درک شما از موضوع و توانایی شما برای ارایه راهکار برای پاسخ به پرسشهای مطرح شده در بخشهای قبل هستند. نگارش این بخش شاید وقت گیر ترین قسمت پروپوزال باشد زیرا باید تمام آنچه قرار است اتفاق بیفتد در آن تبیین شود.

۸- برنامه زمانبندی (Timetable)
در این قسمت برنامه زمانبندی مراحل تحقیق را ارایه میدهید. بدیهی است که این زمانبندی لزوما با آنچه اتفاق میافتد یکسان نیست ولی به هرصورت برای شما و استاد راهنما معیاری برای ارزیابی پیشرفت تحقیقات ارایه میدهد.
از سوی دیگر ارایه یک برنامه زمانبندی شده به استاد راهنما نشان میدهد که شما به مراحل تحقیق خود فکر کرده اید و ارزیابی دقیقی از موضوع تحقیق دارید.

۹- نمایه (References)
در این قسمت باید به منابع مورد استفاده در نگارش پروپوزال و انجام تحقیق اشاره کنید. میتوانید این منابع را به ۲ بخش تقسیم کنید. یکی منابعی که قبل از نگارش پروپوزال مطالعه کرده اید و دیگری منابعی که لازم است در مراحل بعدی و در زمان انجام تحقیقات استفاده کنید.
توصیه میکنیم از روشهای استاندارد نمایه نویسی مانند روش هاروارد برای نوشتن این بخش بهره بگیرید. ضمنا سعی کنید از منابع به زبان انگلیسی بیشتر استفاده کنید چون ارجاع به آنها راحت تر بوده و استاد راهنما با آنها آشنایی بیشتری دارد.

پروپوزال شبکه حسگر بیسیم

شبكه حسگربیسیم یک شبکه بیسیم متشکل از تعداد زیادی گره است که هر گره دارای تعدادی مشخصی حسگر برای درک محیط و ارسال آن به ایستگاه مرکزی می¬باشند. در این دسته از شبکه¬ها هیچ ارتباط فیزیکی بین گره¬های شبکه وجود ندارد بلکه از طریق هوا یا خلاء به تبادل داده در شبکه می¬پردازند. در شکل(۲-۱)، یک نمونه از شبکه حسگر بیسیم که گره¬های آن در حال گردآوری اطلاعات از محیط و ارسال آن به ایستگاه مرکزی می¬باشند نمایش داده شده است]۱۴[:

پروپوزال شبکه حسگر بیسیم

پروپوزال شبکه حسگر بیسیم

مطابق شکل فوق، در یک شبکه حسگر بیسیم مجموعه¬ای از گره¬ها به کمک ارتباطات رادیویی و یک توپولوژی پویا داده¬های محیطی توسط مجموعه¬ای از حسگرها دریافت شده و این داده¬ها به یک گره خاص که گردآورنده اطلاعات است ارسال شده تا از این طریق به ایستگاه مرکزی ارسال شده و در آنجا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. هر یک از گره¬های بکار رفته در شبکه حسگر بیسم دارای مجموعه¬ای از ویژگی¬ها می¬باشند که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می¬شود:

 اندازه گره¬های بکار رفته در شبکه معمولاً کوچک انتخاب می¬شوند تا هزینه پیاده¬سازی شبکه بخصوص برای شبکه¬های گسترده و وسیع کاهش یابد.
 هر گره شبکه حسگر بیسیم دارای مجموعه¬ای از حسگرها می¬باشد که با محیط فیزیکی در تعامل می¬باشند که از این دسته می¬توان به دماسنج، رطوبت سنج، فشار سنج، لرزه¬نگار، مکان¬یان و غیره اشاره نمود.
 ارتباطات بین گره¬های شبکه حسگر بیسم از نوع بیسیم بوده و برای برقرای ارتباط نیازی به زیرساخت ارسال اطلاعات و داده¬ها مانند شبکه¬های سیمی و فیبرنوری ندارند.
 هر گره شبکه دارای مجموعه¬ای از سخت¬افزار نظیر حافظه و باتری می¬باشد که بشدت دارای محدودیت می¬باشند و از این جهت نیاز به مدیریت آنها برای افزایش طول عمره گره و شبکه می¬باشد.
علاوه بر آن شبکه¬های حسگر بیسیم دارای شباهت¬های با شبکه¬های بیسیم نیز می¬باشند اما عملکرد آنها با یکدیگر متفاوت است از این جهت پروتکلهای بکار رفته در این نوع شبکه در واقع نسخه بازنویسی شده شبکه¬های بیسیم است. شبکه حسگر بیسیم دارای مجموعه¬ای از ویزگی¬ها است که می¬توان آنها را در ذیل خلاصه نمود:
 طول عمر این شبکه¬ها محدود است و به باتری و منبع گره¬ها وابستگی شدید دارد.
 در این شبکه¬ها تعداد زیادی گره نیاز است که یک محدوده را مورد پوشش قرار دهد.
 کارایی پروتکل¬ها در شبکه حسگر بیسیم وابسته به تراکم گره¬های پراکنده شده در محیط عملیاتی است.
 گره¬ها در این شبکه می¬توانند بر اثر خرابی یا اتمام منبع انرژی از رده خارج شده و از این جهت توپولوژی شبکه می¬تواند در هر لحظه تغییر یابد.
 در این نوع از شبکه¬ها هر گره باید مشکلات خود نظیر مسیریابی و مکان¬یابی را حل نماید.
 گره¬های شبکه حسگر بیسیم از پخش فراگیر به جای پخش نقطه به نقطه استفاده می-نمایند.
 شبکه حسگر بیسیم از نوع شبکه¬های مبتنی بر داده در نظر گرفته می¬شوند زیرا عملکرد آنها زمانی مناسب است که داده¬های مناسبی از محیط گردآوری و مورد پردازش قرار گیرد.
انجام پروپوزال ارشد حسگر بیسیم، پروپوزال wsn، هزینه پروپوزال نویسی، سفارش پروپوزال شبکه حسگر بیسیم

پروپوزال اینترنت اشیاء

اینترنت اشیاء یک فناوری جدید است که تلاش می¬نمایند که از محصولات و اشیاء مختلف اطلاعات مفید و لازم را کسب نماید و از آن جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده نماید از طرفی در تجارت آنلاین و محیط¬های کسب و کار ثابت شده است که کسانی که به اطلاعات و داده¬های بیشتری دسترسی دارند می¬توانند سهم بیشتری را در بازار به عهده بگیرند و میزان سود خود را افزایش دهند. اینترنت اشیاء در سال ۱۹۹۹ ارایه و معرفی شده و به مجموعه¬ای از تجهیزات گفته می¬شود که دارای مجموعه¬ای از حسگرها برای دریافت اطلاعات محیطی و دارای مکانیزم شناسایی اشیاء نظیر RFID و همچنین روش¬های ارتباطی در شبکه اینترنت است. هدف از ارایه اینترنت اشیاء سهولت و مدیرت تعدادی زیادی اشیاء و استفاده بهینه از اطلاعات آنها می¬باشد. به عبارت بهتر اینترنت اشیاء را می¬توان شبکه¬ای هوشمند از اشیاء مختلف در نظر گرفت که تلاش می¬کنند اطلاعات را از محیط اطراف یا خود را توسط مجموعه¬ای از حسگرها ایجاد نمایند و سپس آنها را برای پردازش به مراکز داده¬ای ارسال نمایند سپس در این مراکز داده¬ای پردازش¬های لازم بر روی داده¬ها انجام شده تا در نهایت اطلاعات باارزش و قابل درک استخراج شود. اطلاعات بدست آمده در اینترنت اشیاء می¬تواند در افزایش کیفیت خدمات و بهروری مورد استفاده قرار گرفته شود. نمونه¬های کاربردی از اینترنت اشیاء را می¬توان در پزشکی، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی مشاهده نمود. مزیت مهم اینترنت اشیاء عدم دخالت مستقیم انسان در گردآوری و ارسال اطلاعات به مراکز داده¬ای است و این اطلاعات به شکل خودکار گردآوری شده و در اختیار یک سیستم محاسباتی نظیر پردازش ابری قرار گرفته می¬شود. در چند سال اخیر اشیاء هوشمند زیادی وارد دنیای فناوری شده است که می¬توانند از طریق اینترنت به یکدیگر متصل شوند و یک شبکه عظیم از اشیاء متصل به هم را به وجود بیاورند.
هر یک از این اشیاء توانایی مشخصی برای ایجاد ارتباط و انجام محاسبات دارند و از این جهت می¬توان اینترنت اشیاء را اتصال مجموعه¬ای از اشیاء ناهمگون در نظر گرفت. اینترنت اشیاء را می-توان یک فناوری جدید در نظر گرفت که اشیای موجود در دنیای واقعی را به هم متصل نموده است. امروزه پیشرفت فناوری، منابع پردازشی، سخت¬افزار و تکنیک¬های ارتباطی باعث شده است تا بسیاری از اشیاء پیرامون ما اندازه کوچکی یافته و دارای انواع مختلفی از حسگر باشند که می-توانند اطلاعات محیط اطراف را دریافت و دارای انواع تکنیک¬های ارتباطی نیز می¬باشند. اشیاء بکار رفته در اینترنت اشیاء علاوه بر واحدهای پردازش اطلاعات اولیه و انواع حسگر دارای مکانیزم شناسایی توسط تگ¬های فناوری RFID است تا در شبکه شناسایی شوند.
پروپوزال ارشد، انجام پروپوزال ارشد، قیمت پروپوزال ارشد، سفارش پروپوزال ارشد، هزینه پروپوزال ارشد، آموزش نوشتن پروپوزال، پروپوزال اینترنت اشیاء

کلمات کلیدی ۱۳۹۷۰۲۱۶

الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی (Artificial Bee Colony)
الگوریتم خفاش (Bat Algorithm)
الگوریتم بهینه سازی جفرافیای زیستی (Biogeography Based Optimization)
الگوریتم بهینه سازی فاخته (Cuckoo Optomization Algorithm)
الگوریتم تکاملی تفاضلی (Differential Evolution Revised)
الگوریتم کرم شب تاب (Firefly Algorithm)
الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm)
الگوریتم جستجوی گرانشی (Gravitational Search algorithm)
الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری (Grey Wolf Optimizer)
الگوریتم جستجوی هارمونی (Harmony search)
الگوریتم رقابت استعماری (Imperialist Competitive Algorithm)
الگوریتم بهینه سازی علف های هرز (Invasive Weed Optimization)
الگوریتم لیگ قهرمانان (League Championship Algorithm)
الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر اپتیک (Optics Inspired Optimization)
الگوریتم PSO بهینه سازی ازدحام ذرات (Particle Swarm Optimization)
الگوریتم جهش قورباغه (Shuffled Frog Leaping Algorithm)
الگوریتم جستجوی فراکتال تصادفی (Stochastic Fractal Search)
الگوریتم مبتنی بر آموزش و یادگیری (Teaching Learning Based Optimization)
الگوریتم بهینه سازی باد (Wind Driven Optimization)
الگوریتم فراابتکاری عنکبوت اجتماعی (social spider algorithm)

گردآوری اطلاعات در پایان نامه ارشد

جمع آوری داده در پایان نامه
پیشرفت در عرصه های مختلف علمی فرصت های فراوانی را در اختیار دانشجویان و محققین عزیز قرار می دهد که با استفاده مناسب از آنها تجارب زیادی را برای انجام پایان نامه به دست آورند. موفقیت در به دست آوردن این تجارب زمانی به واقعیت خواهد پیوست که بتوان از مشاوره و آموزش یک تیم قوی و علمی بهره برد.
یکی از اصلی تر ین بخش های هر پایان نامه را جمع آوری اطلاعات تشکیل می دهد. چنانچه این کار به شکل منظم و صحیح صورت پذیرد کار تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد.

تکد سایت آمادگی دارد که با برگزاری دوره های آموزشی شما را در زمینه هدایت پایان نامه های دیتایی توانمند سازد.

شیوه های جمع آوری داده ها در انجام پایان نامه
در این مطلب شش شیوه ی اصلی جمع آوری داده ها را که در انجام پایان نامه کاربرد دارد را بیان خواهیم کرد.

آزمون ها (یعنی آزمون های هنجار شده که معمولا دارای اطلاعاتی در زمینه ی پایایی، روایی و هنجار هستند، همچنین آزمون هایی که توسط پژوهشگران پایان نامه برای مقاصد خاص تهیه شده اند مانند آزمون های مهارت ها و غیره)
پرسش نامه ها ( یعنی ابزار های خود سنجی)
مصاحبه ها( یعنی موقعیتی که در آن به مصاحبه با شرکت کنندگان می پردازند).
گروه های کانونی( یعنی بحث گروهی با میانجی گروه که برای هدایت موضوع بحث حضور دارد)
مشاهده( یعنی نگاه کردن به آنچه که افراد به واقع انجام می دهند)
داده های دست دوم یا موجود ( یعنی بهره گیری از داده هایی که ( بدون منظور از قبل جمع آوری و آرشیو شده اند. همچنین داده هایی که برای سایر مقاصد در زمان های گذشته جمع آوری شده و به سادگی کنار گذاشته شده اند)
آزمون ها
در پژوهش و انجام پایان نامه، عموما از آزمون ها برای اندازه گیری شخصیت، استعداد، پیشرفت و عملکرد استفاده می شود. آزمون ها می توانند برای کامل کردن سایر اندازه ها ( به اصول بنیادی پژوهش آمیخته توجه شود) مورد استفاده قرار گیرند.

گاهی یک پژوهشگر پایان نامه باید برای اندازه گیری دانش، مهارت، رفتار یا فعالیت شناختی مورد مطالعه اش به ساخت آزمون جدیدی اقدام کند مثلا ممکن است برای اندازه گیری زمان پاسخ به تکمیل حافظه به ابزار مکانیکی نیاز داشته باشد و یا برای اندازه گیری فعالیت ذهنی یا شناختی خاصی (که به راحتی و مستقیما نمی توانند آنها را مشاهده کند) آزمونی تهیه نماید.

یکی از بهترین منابع آزمون ها( و سایر اندازه ها) راهنمای اندازه گیری های ذهنی و تجربی منتشر نشده گلدمن و میشل می باشد که از سوی انجمن روانشناسی آمریکا منتشر شده است.
باید به خاطر داشت که اگر آزمون از پیش تهیه شده است، و به نظر می رسد که برای اندازه گیری مناسب باشد، در این صورت باید استفاده از آن در اولویت قرار گیرد.
نقاط قوت و ضعف آزمون ها در انجام پایان نامه
نقاط قوت آزمون ها ( به ویژه آزمون های هنجار شده)
می تواند بسیاری ویژگی های افراد را اندازه گیری کند.
اغلب هنجار شده است( یعنی محرک های یکسانی را به همه شرکت کنندگان ارائه می کند).
امکان مقایسه ویژگی های مشترک درون جامعه پژوهشی را فراهم می سازد.
دارای ویژگی های روان سنجی قوی است( روایی بالایی اندازه گیری).
داده هایی را از گروه مرجع در اختیار پژوهشگر پایان نامه می گذارد.
بسیاری از آزمون ها می توانند برای گروه ها به کار گرفته شوند که این امر صرفه جویی در زمان را به همراه دارد.
می توانند داده های سخت و کمی را نیز فراهم کنند.
آزمون ها معمولا از پیش تهیه شده اند.
طیف گسترده ای از آزمون ها ( که میتوان محتوای بیشتر آنها را مورد استفاده قرار داد) وجود دارند.
نرخ پاسخ برای گروهی که آزمون بر روی آنها اجرا شده بسیار بالا است.
تحلیل آن به دلیل ماهیت کمی داده ها آسان است.
نقاط ضعف آزمون ها( بویژه آزمون های هنجار شده) در انجام پایان نامه
اگر قرار باشد برای هر یک از شرکت کنندگان در پایان نامه خریداری شود، بسیار گران است.
می تواند اثرات واکنشی مانند تمایلات اجتماعی ایجاد کند.
ممکن است برای یک جمعیت محلی یا خاص نامناسب باشد.
پرسش های باز و اکتشافی وجود ندارد.
گاهی برای برخی از گروه های خاص دارای سوگیری است.
به برخی سوال های انتخاب شده در یک آزمون پاسخ داده نمی شود.
برخی آزمون ها فاقد داده های روان سنجی هستند.
مصاحبه در پایان نامه
در یک مصاحبه، مصاحبه گر سوال هایی را ( با فرد یا از طریق تلفن) مطرح می سازد.

در این روش، اعتماد و رابطه دوستانه دارای اهمیت است.
به وارسی ( برخلاف پرسشنامه های مداد- کاغذی ) ، شفافیت و کسب اطلاعات اضافی نیاز دارد.
در زیر نمونه ای از وارسی های استاندارد آورده شده است:
دیگر چه؟
آیا دلیل دیگری هم دارید؟
منظور شما چیست؟
مصاحبه ها ممکن است به گونه ی کمی یا کیفی باشند.
مصاحبه های کمی در پایان نامه
هنجار شده اند ( یعنی برای همه ، اطلاعات یکسانی را فراهم می سازند).
از پرسش های بسته پاسخ استفاده می کنند.
بدین منظور باید پروتکل مصاحبه تهیه شود. تفاوت اصلی میان پروتکل مصاحبه و پرسش نامه آن است که مصاحبه گر باید پروتکل مصاحبه را خوانده و پاسخ های آرایه شده را ثبت کند( پیمایش تلفنی نیز نوعی مصاحبه محسوب می شود).
مصاحبه های کیفی در پایان نامه
بر پایه پرسش های بازپاسخ هستند.
مصاحبه های کیفی ۳ گونه هستند:
مصاحبه گفت و شنودی غیر رسمی
خود انگیخته است.
فاقد ساختار است.( یعنی از هیچ پروتکل مصاحبه ای استفاده نمی کند.)
رویکرد هدایت مصاحبه
در مقایسه با مصاحبه ی گفت و شنودی غیر رسمی ، ساخت یافته تر است.
دارای پروتکل مصاحبه همراه با فهرستی از پرسش های باز پاسخ است.
مصاحبه گر می تواند ترتیب سوالات را تغییر دهد.
در شرایط مقتضی، مصاحبه گر می تواند تغییراتی در کلمات پرسش ایجاد کند.
مصاحبه بازپاسخ هنجار شده
در این گونه مصاحبه، پرسش های باز در پروتکل مصاحبه نوشته شده اند و به ترتیب دقیقی مورد پرسش قرار می گیرند.
کلمات پرسش ها غیر قابل تغییر هستند.
نقاط قوت و ضعف مصاحبه ها در انجام پایان نامه
نقاط قوت مصاحبه ها
برای اندازه گیری نگرش ها و سایر محتواهای مربوط به علائق مفید هستند.
به مصاحبه گر اجازه ی وارسی و مطرح ساختن سوالات بعدی را می دهند.
می توانند اطلاعات ژرفی را فراهم آورند.
میتوانند اطلاعاتی را درباره ی معانی درونی و شیوه های تفکر شرکت کنندگان در اختیار پژوهشگر پایان نامه بگذارند.
مصاحبه های بسته پاسخ اطلاعات دقیق و مورد نیاز پژوهشگر پایان نامه را فراهم می سازند.
مصاحبه های تلفنی و الکترونیکی چرخش بسیار سریعی را بوجود می آورند.
روایی اندازه گیری نسبتا بالایی دارند.( یعنی برای پروتکل ها و مصاحبه های آزمون شده و خوش ساخت دارایی روایی و پایایی بالایی هستند).
می توان آنها را برای نمونه های احتمالی بکار گرفت.
نرخ های پاسخ نسبتا بالایی دارند و اغلب قابل دسترسی هستند.
برای اکتشاف و تایید مفید هستند.
نقاط ضعف مصاحبه ها
مصاحبه های انفرادی، معمولا گران و زمان بر هستند.
ممکن است اثرات واکنشی ایجاد کنند( مثلا ممکن است مصاحبه شوندگان بخواهند شما آنچه را که خواسته ی جامعه است نشان دهید).
ممکن است اثرات ارزیابان ایجاد کنند( مثلا مصاحبه گران آموزش ندیده ممکن است به علت سوگیری های فردی و یا مهارت های ضعیف مصاحبه، داده ها را تحریف کنند).
افراد مصاحبه شونده ممکن است اطلاعات مهم را به یاد نیاورند و یا فاقد خود آگاهی باشند.
میزان گمنام ماندن پاسخ دهندگان در سطح پایینی قرار دارد.
تحلیل داده های مربوط به پرسش های باز پاسخ میتواند بسیار زمان بر باشد.
مقادیر به اعتباریابی نیاز دارند.
گروه های کانونی در پایان نامه
گروه کانونی هنگامی بوجود می آید که یک میانجی شرایطی را فراهم آورد که گروهی همگن و کوچک (۱۲-۶ نفره) بر یک موضوع یا مساله پژوهشی تمرکز کنند و درباره ی آن به گفتگو بپردازند.

جلسات گروه کانونی عموما بین یک تا سه ساعت به طول می انجامند و به صورت صوتی یا تصویری ضبط می شوند.
گروه های کانونی برای اکتشاف ایده ها و کسب اطلاعات ژرف درباره ی نحوه ی تفکر افراد درباره ی یک موضوع بسیار مفید هستند.
نقاط ضعف و قوت گروه های کانونی در انجام پایا نامه
نقاط قوت گروه های کانونی
از نظر کشف اندیشه ها و مفاهیم مفید هستند.
دریچه ای را به سوی تفکر درونی شرکت کنندگان باز می کنند.
از این طریق می توان به اطلاعات عمیقی دست یافت.
بدین وسیله می توان واکنش شرکت کنندگان نسبت به یکدیگر را مورد ارزیابی قرار داد.
امکان وارسی را فراهم می سازد.
بسیاری از محتواها را در دسترس قرار می دهند.
امکان چرخش سریع را فراهم می سازد.
نقاط ضعف گروه های کانونی
گاهی اوقات گران هستند.
احتمالا یافتن یک میانجی که تسهیل گر خوبی باشد و نیز مهارت های دوستانه را به وجود آورد دشوار است.
اگر شرکت کنندگان احساس کنند که مورد مطالعه یا مشاهده قرار گیرند اثرات واکنشی یا ارزیابان ایجاد شود.
ممکن است مباحثه تحت کنترل یک یا چند شرکت کننده قرار گیرد.
در صورتی که نمونه ی شرکت کنندگان ،کوچک و مقاوم باشد نتایج به دست آمده به سختی قابل تعمیم هستند.
ممکن است دارای میزان فراوانی از اطلاعات اضافی و یا غیر ضروری باشند.
ممکن است اعتبار اندازه گیری اندکی داشته باشند.
در مطالعه معمولا نباید از یک روش جمع آوری داده ها به تنهایی استفاده کرد.
به علت ماهیت باز پاسخ داده ها، تحلیل آنها می تواند زمان بر باشد.
مشاهده در پایان نامه
در این روش، پژوهشگر پایان نامه در محیط های طبیعی یا ساخت یافته به مشاهده شرکت کنندگان می پردازد.

از آنجایی که مردم معمولا به آنچه میگویند عمل نمی کنند، جمع آوری داده های مشاهده ای ( و نیز نگرشی) از اهمیت خاصی برخوردار است.

می توان مشاهده را در دو محیط انجام داد:
مشاهده آزمایشگاهی( که به وسیله پژوهشگر در آزمایشگاه انجام میگیرد)
مشاهده طبیعی( که در مکان های واقعی انجام می گیرد)
دو شکل مهم مشاهده عبارتند از:
مشاهده کمی که شامل روش های هنجاریابی است و می تواند به تولید داده های کمی منجر می شود.
موارد زیر می تواند هنجار شده باشد.:
چه کسی مشاهده شده است؟
چه چیزی مشاهده شده است؟
چه زمانی مشاهده انجام شده است؟
کجا مشاهده انجام شده است؟
چگونه مشاهده انجام شده است.
اغلب در مشاهده کمی از ابزار های هنجار شده ( مانند چک لیست ها) استفاده می شود.
روش های نمونه گیری که اغلب در مشاهده کمی استفاده میشود شامل موارد زیر است:
نمونه گیری با فاصله زمانی( یعنی مشاهده در طی فاصله های زمانی، برای نمونه، دقیقه اول از هر فاصله ۱۰ دقیقه ای)
نمونه گیری رویدادی ( یعنی مشاهده پس از یک رویداد، برای نمونه مشاهده پس از طرح سوال از سوی معلم).
مشاهده کیفی، که شکل اکتشافی و بازپاسخ دارد و طی آن پژوهشگر به طور گسترده ای یادداشت برداری می کند.
مشاهده گر کیفی میتواند روی یک پیوستار، چهار نقش متفاوت را بر عهده بگیرد:
مشارکت کننده تام( یعنی مبدل گشتن به عضو تمام عیاری در گروه بدون آگاه سازی مشارکت کنندگانی که فصد مطالعه آنها وجود دارد).
مشارکت کننده به عنوان مشاهده گر ( یعنی صرف زمان فراوان در گروه همراه با آگاه سازی مشارکت کنندگانی که قصد مطالعه آنها وجود دارد).
مشاهده گر به عنوان مشارکت کننده (یعنی صرف زمان محدود در گروه همراه با آگاه سازی افرادی که قصد مطالعه آنها وجود دارد).
مشاهده گر تام( یعنی مشاهده از بیرون بدون آگاه سازی مشارکت کنندگانی که قصد مطالعه آنها وجود دارد).
نقاط قوت و ضعف داده های مشاهده ای در انجام پایان نامه
نقاط قوت داده های مشاهده ای
به فرد این امکان را می دهد تا بدون تکیه بر گفته های افراد به مشاهده مستقیم رفتار آنها بپردازد.
تجربیات دست اولی را به ویژه هنگامی که مشاهده گر در فعالیت ها شرکت می کند در اختیار می گذارد.
تا حدودی می تواند رفتار را به طور عینی اندازه گیری کند( به ویژه در مشاهده های هنجار شده).
مشاهده گر می تواند آنچه را که اتفاق نمی افتد تعیین کند.
مشاهده گر می تواند به مشاهده آنچه که خارج از آگاهی افراد در موقعیت ها است توجه کند.
شیوه بسیار مناسبی برای کشف اتفاقات در موقعیت ها است.
درک اهمیت عوامل زمینه ای را آسان می کند.
می تواند در مورد مشارکت کنندگانی که دارای مهارت های کلامی ضعیف هستند، به کار گرفته شود.
می تواند اطلاعاتی را درباره آنچه افراد به بیان آن تمایلی ندارند، فراهم سازد.
مشاهده گر می تواند به اطلاعاتی فراتر از از درک انتخابی شرکت کنندگان در موقعیت ها دست یابد.
روش مناسبی برای توصیف است.
نسبتا واقع گراست ( زمانی که بیرون از آزمایشگاه انجام شود).
نقاط ضعف داده های مشاهده ای
ممکن است دلایل رفتار مشاهده شده در ابهام باقی بمانند.
اگر شرکت کنندگان از مشاهده ی خود توسط دیگران آگاه شوند، ممکن است اثرات واکنشی نشان دهند( برای نمونه ممکن است در هنگام مشاهده، ناهمگون رفتار کنند).
اثرات ارزیابان ( مانند سوگیری کارکنان و ادراک انتخابی مشاهده گران ) به وجود می آید.
ممکن است مشاهده گر بیش از حد به گروه نزدیک شود( یعنی اعضای گروه مورد مطالعه، بیش از اندازه با او خودمانی شوند).
ممکن است نمونه گیری از افراد مشاهده شده و موقعیت ها محدود باشد.
نمیتوان جمعیت های گسترده و یا پراکنده ای را مشاهده کرد.
نمیتوان برخی موقعیت ها یا موضوع های مورد علاقه را مشاهده کرد.
ممکن است مطالب غیر مهم و نسبتا زیادی جمع آوری شود.
در مقایسه با پرسشنامه ها و آزمون ها گران تر است.
تحلیل داده ها زمان بر است.
داده های موجود- دست دوم در پایان نامه
داده های دست دوم (یعنی داده هایی که در اصل برای هدف های دیگری مورد استفاده قرار گرفته اند) با داده های دست اول ( یا داده هایی که برای مطالعه پژوهشی جدیدی جمع آوری شده اند) تفاوت دارد.

اسناد، داده های فیزیکی و داده های پژوهش آرشیوی از عمومی ترین داده های دست دوم هستند.

نقاط ضعف و قوت داده های دست دوم در انجام پایان نامه
نقاط قوت داده های دست دوم
نسبت به افکار و رفتار مردم بینش ایجاد می کند.
جلب توجه نمی کند و احتمال ایجاد اثرات واکنشی و ارزیابان آن بسیار اندک است.
می تواند برای یک برش زمانی در گذشته ( مانند داده های تاریخی) استفاده شود.
داده های زمینه ای و تاریخی مفیدی از افراد، گروه ها و سازمان ها فراهم می سازد.
برای اثبات موضوعی مفید است.
در موقعیت های مکانی پایه ریزی شده است.
برای اکتشاف مفید است.
نقاط قوت داده های پژوهش آرشیوی در پایان نامه
موضوعات بسیار متنوعی درباره ی آن وجود دارد.
ارزان است.
اغلب اوقات پایایی و روایی مناسبی دارد( پایایی بالای اندازه گیری)
مطالعه روند ها را ممکن میسازد.
تحلیل داده های آن اسان است.
اغلب بر نمونه های با کیفیت یا بسیار محتمل تکیه دارد.
نقاط ضعف اسناد و داده های فیزیکی
ممکن است ناقص باشد.
ممکن است تنها بیانگر یک دیدگاه باشد.
دسترسی به برخی محتواها در آن محدود است.
ممکن است نتواند دیدگاه مناسبی را در ارتباط با تفکر شخصی شرکت کنندگان درباره ی داده های فیزیکی ارائه دهد.
ممکن است در مورد همه ی افراد کاربرد نداشته باشد.
نقاط ضعف داده های پژوهشی آرشیوی در پایان نامه
ممکن است جمعیت مورد علاقه پژوهشگر را شامل نشود.
ممکن است پرسش های پژوهشی مورد علاقه پژوهشگر را در بر نگیرد.
ممکن است داده ها، منسوخ ( قدیمی) باشند.
معمولا داده های کیفی و نامحدود را در دسترس قرار نمی دهند.
بسیاری از یافته های مهم قبلا از درون داده ها استخراج شده اند.
برچسب ها: آزمون ها, ابزار جمع آوری داده, پرسشنامه, گروههای کانونی, مشاهده آزمایشگاهی, مشاهده طبیعی, مصاحبه, مصاحبه کمی, مصاحبه کیفی

منبع : اینترنت

ناحیه بندی تومور مغزی با خوشه بندی

تصاویر تشدید مغناطیسی مغز با استفاده از تغییرات میدان مغناطیسی مغز به کمک یک میدان مغناطیسی بیرونی ایجاد می¬شوند و می¬توان توسط این تصاویر بافتهای مختلف مغز را تجزیه و تحلیل نمود و به وجود بیماری¬های احتمالی نظیر تومور مغزی پی¬برد. مزیت عمده تصاویر تشدید مغناطیسی مغز در عدم استفاده از هرگونه اشعه یونیزه کننده و مضر می¬باشد. تشخیص تومورهای مغزی به کمک تصاویر تشدید مغناطیسی مغز یک مسئله چالش ¬برانگیز و دشوار است زیرا شدت متفاوت نور تصاویر و نویز موجود در آنها لبه¬های تومورهای مغزی را مبهم ساخته از این رو شناسایی و استخراج این توده¬های بدخیم می¬تواند همراه با خطا باشد. تشخیص لبه و ناحیه یک تومور مغزی از آن جهت مهم است که احتمال موفقیت عمل جراحی را در این بیماران افزایش می¬دهد. داده¬کاوی و یادگیری ماشین شامل تکنیک¬های متنوع و پرکاربردی است که می¬توان از آنها برای ناحیه¬بندی تصاویر تشدید مغناطیس مغز استفاده نمود و به کمک سایر تکنیک¬های پردازش تصویر نواحی تومور مغزی را استخراج کرده تا دقت و تشخیص پزشکان برای شناسایی آنها افزایش یابد. خوشه¬بندی یکی از تکنیک¬های مهم داده¬کاوی است که در آن الگوهای موجود در داده¬ها به کمک خوشه¬بندی استخراج می¬شود. یکی از کاربردهای مهم خوشه¬بندی در ناحیه¬بندی تصاویر تشدید مغناطیس مغز است که می¬توان به روش خوشه¬بندی فازی اشاره نمود که به علت حساسیت اندک به نویز و سادگی در بسیاری از کاربردهای مرتبط با ناحیه¬بندی استفاده می¬شود. انتخاب بهینه مراکز خوشه¬ها در الگوریتم¬های خوشه¬بندی باعث می¬شود که ناحیه¬بندی این الگوریتم¬ها با دقت بیشتری انجام شود. به عبارت دیگر کاهش خطای خوشه¬بندی به عنوان تابع هدف در خوشه¬بندی فازی باعث بهبود ناحیه¬بندی آن می¬شود و به نوعی یک مسئله بهینه¬سازی سخت و دشوار است که یکی از روش¬های رایج اینگونه مسائل استفاده از الگوریتم¬های فراابتکاری است. الگوریتم¬های فراابتکاری به علت عدم نیاز در محاسبه مشتق و گرادیان تابع هدف مسئله خوشه¬بندی، می¬توانند به شکل موثری برای بهبود الگوریتم¬های خوشه¬بندی و ناحیه¬بندی استفاده شوند.

انجام پایان نامه ارشد، پایان نامه ارشد، سفارش پایان نامه، قیمت پایان نامه ارشد، قیمت پروپوزال ارشد

پایان نامه فنی مهندسی, پايان نامه ارشد فنی مهندسی, پايان نامه کارشناسي ارشد فنی مهندسی, مشاوره پايان نامه فنی مهندسی, مشاوره پايان نامه کارشناسی ارشد فنی مهندسی, مشاوره پايان نامه ارشد فنی مهندسی, انجام پايان نامه فنی مهندسی, انجام پايان نامه ارشد فنی مهندسی, انجام پايان نامه کارشناسی ارشد فنی مهندسی, پروپوزال فنی مهندسی, موضوع پایان نامه فنی مهندسی, دانلود پایان نامه فنی مهندسی, خرید پایان نامه فنی مهندسی, دانلود پایان نامه ارشد فنی مهندسی, خرید پایان نامه ارشد فنی مهندسی, مشاور پایان نامه فنی مهندسی, سایت پایان نامه فنی مهندسی, تهیه پایان نامه فنی مهندسی, درخواست پایان نامه فنی مهندسی, فروش پایان نامه فنی مهندسی, فروش پایان نامه ارشد فنی مهندسی, مشاور پایان نامه ارشد فنی مهندسی, نگارش پایان نامه فنی مهندسی, سفارش پایان نامه فنی مهندسی, موسسه پایان نامه فنی مهندسی, مقاله بیس پایان نامه فنی مهندسی, عنوان پایان نامه فنی مهندسی, عناوین پایان نامه فنی مهندسی, موضوعات پایان نامه فنی مهندسی, مقاله فنی مهندسی, مقاله isi فنی مهندسی, مقاله علمی پژوهشی فنی مهندسی, چاپ مقاله isi فنی مهندسی, چاپ مقاله فنی مهندسی, پذیرش مقاله isi فنی مهندسی, پذیرش مقاله فنی مهندسی, انجام مقاله isi فنی مهندسی, انجام مقاله فنی مهندسی, استخراج مقاله از پایان نامه فنی مهندسی, تبدیل پایان نامه فنی مهندسی به مقاله, تبدیل پایان نامه فنی مهندسی به کتاب, چاپ کتاب از پایان نامه فنی مهندسی, چاپ مقاله علمی پژوهشی فنی مهندسی, اکسپت مقاله فنی مهندسی