مطالب توسط abdali

الگوریتم بهینه سازی وال Whale Optimization Algorithm

یکی از موضوعات جالب در مورد وال­ها وجود نوعی رفتار اجتماعی[۱] در زندگی آنها می­باشد. وال­ها می­تواند به تنهایی یا به شکل گروهی زندگی نمایند هرچند که رفتار آنها بیشتر در قالب رفتارهای گروهی قرار دارد. در برخی گونه­های نهنگ نظیر نهنگ قاتل در طول عمر آنها فقط در دسته کوچک خانواده زندگی می­نماید و گروهی که در آن قرار دارند کوچک می­باشند اما در برخی گونه­های نهنگ نظیر نهنگ کوهان دار[۲] که یکی از بزرگترین انواع نهنگ­ها می­باشد. اندازه اینگونه از نهنگ­ها گاهی بقدری بزرگ است که به اندازه یک اتوبوس بزرگ نیز می­رسد. انواع مختلفی از نهنگ­ها وجود دارد که غالباً در ۷ دسته اصلی تقسیم­بندی می­شوند که نهنگ کوهان دار یکی از انواع نهنگ­ها است که دارای رفتار جالبی در شکار کردن ماهیان و میگوهای دریایی[۳] است. این نهنگ عظیم جثه برای شکار ماهیان و میگوهای کوچک که غذای مورد علاقه آن می­باشد از مکانیزم ایجاد دیواره حباب در پیرامون دسته­های ماهی و میگو استفاده می­نماید و به کمک حباب­های هوا در اطراف دسته ماهیان آنها را به وحشت انداخته و در یک ناحیه جمع کرده و با یک بلع همه آنها را وارد دستگاه گوارش خود می­نماید. مکانیزم شکار در این دسته از وال­ها از نوع دسته جمعی و به کمک سایر وال­ها انجام می­شود که نشان دهنده یک سیستم اجتماعی شکار در این گونه از وال­ها می­باشد.

این جانداران دارای رفتار اجتماعی[۴] سطح بالایی بوده و دلیل آن تکامل مغز آنها و همچنین وجود سلولهای دوکی در مغز آنها می­باشد که بیشتر در انسان و موجودات تکامل یافته وجود دارد. یکی از رفتارهای جالب گروهی و اجتماعی آنها در شکار دسته­های ماهی مشاهده می­شود که به شکار حبابی[۵]  معروف است.

در روش شکار حبابی یک وال با استفاده از حبابهای که پیرامون دسته ماهی ایجاد می­نمایند آنها را به سمت سطح آب یا نقطه بهینه برای شکار هدایت نموده و در فرصت مناسب به دسته حمله و آنها را شکار می­نماید.

مطابق شکل فوق می­توان دریافت که هر وال با ایجاد حبابهای پیرامون دسته­های ماهی جمعیت ماهی را به سمت فوقانی آب دریا هدایت کرده و شکار آن ساده­تر می­باشد و مسلماً در این فرآیند تولید حباب کل اعضای جمعیت یک  شبکه غذایابی حبابی[۶] برای شکار دسته ماهی فراهم می­نمایند. وال­ها برای شکار دسته ماهی یا هدایت آنها به سمت نقطه بهینه از دو شیوه شکار حرکت مارپیچی به بالا[۷] و دور مضاعف زدن[۸] برای محاصره دسته ماهی استفاده می­نمایند تا دسته ماهی را در یک نقطه بهینه قرار داده و آنها را شکار نمایند]۳۳[. الگوریتم بهینه­سازی وال[۹] با الگوبرداری از رفتار وال­های کوهان دار در شکار دسته ماهی به کمک مکانیزم شکار حبابی مدلسازی شده است و در این الگوریتم از حرکت مارپیچی به بالا و دور مضاعف زدن برای جستجو در فضای مسئله استفاده می­شود و فرض الگوریتم به این صورت است که هر راه­حل مسئله یک وال بوده که به کمک سایر وال­ها به دنبال جواب بهینه یا غذا می­باشد.

[۱] Social behavior

[۲] Humpback

[۳] Krill

[۴] Social behavior

[۵] Hunt Bubble

[۶] Bubble-net feeding

[۷] Upward-spirals

[۸] Double-loops

[۹] Whale Optimization Algorithm (WOA)

شبکه های حسگر بیسیم

پروپوزال شبکه های حسگر بیسیم انجام پروپوزال شبکه های حسگر بیسیم

شبکه حسگر بیسیم را میتوان نوع خاصی از شبکههای کامپیوتری با اتصالات بیسیم در نظر گرفت که برای تبادل پیام از نوعی مکانیزم ارتباط نظیر به نظیر[۱] بین گرههای شبکه استفاده مینماید. در شبکه های حسگر بیسیم توپولوژی در هر لحظه میتواند تغییر نماید و به طور کلی توپولوژی شبکه توسط گرههای شبکه تعیین و مشخص میشوند. در این شبکهها عدم نیاز به زیرساخت ارتباطی خاص نظیر فیبر نوری یا سیم باعث شده است تا در زمان بسیار اندک تعدادی زیادی گره در گسترده وسیع جغرافیایی پراکنده شوند و از این جهت استفاده از این شبکهها در کاربردهای که نیاز به تعداد زیادی گره شبکه است که باید در زمان اندک مستقر شوند روز به روز در حال گسترش است. به عنوان نمونه در کاربردهای مرتبط با زلزله میتوان در یک منطقه آسیب دیده از طریق هواپیما تعداد زیادی گره را در منطقه مستقر نمود تا به گردآوری اطلاعات از محیط آسیبدیده بپردارند یا حتی در مواردی میتوان در منطقه نظامی این گرهها را مستقر نمود تا به گردآوری اطلاعات منطقه بپردازند. استفاده از گرههایی به تعداد زیاد در شبکه حسگر بیسیم میتواند هزینهبر باشد لذا طراحان این شبکهها برای کاهش هزینه برپایی شبکه و همچنین کاهش ابعاد گرههای آن سعی میکنند تا سختافزارهای غیرضروری و گرانقیمت را در تعداد کمتری گره شبکه بکار بگیرند. از جمله قطعاتی که در تعداد اندکی از گرهها میتواند بکار گرفته شود میتوان به موقعیت یاب جهانی اشاره نمود که فقط در تعدادی از گرههای شبکه تحت نام گره فانوس یا گره راهنما قرار دارد. عدم بکارگیری سختافزارهای جانبی در کل گرهها باعث میشود که هزینه طراحی این گرهها و از طرفی اندازه آنها کاهش یابد. کاهش تعداد سختافزارهای جانبی در یک گره حداقل سه مزیت ذیل را دارد:

  1. هزینه طراحی گرهها کاهش و در نتیجه امکان برپایی شبکه حسگر بیسیم توجیه اقتصادی بیشتری پیدا مینماید.
  2. مصرف انرژی گرهها کاهش و در نتیجه طول عمر شبکه افزایش مییابد.
  3. کاهش ابعاد گرههای حسگر قابلیت حمل و پنهانسازی آنها را افزایش میدهد.

یکی از سختافزارهای که هزینه طراحی گرهها و همچنین مصرف انرژی شبکه حسگر بیسیم را افزایش میدهد، موقعیت یاب جهانی است که توسط آنها گرهها میتوانند موقعیت خود را تعیین نمایند. تعیین موقعیت هر گره از آن جهت مهم است که بسیاری از پروتکلهای مسیریابی برای انجام صحیح وظایف خود به آن نیاز دارند. در یک شبکه حسگر بیسیم موقعیتیاب جهانی فقط بر روی تعداد گره به نام گره راهنما نصب میشوند و سایر گرههای شبکه که فاقد موقعیتیاب جهانی میباشند برای تعیین موقیت خود به گرههای راهنما و اطلاعات شبکه نظیر گام یا فاصله وابسته میباشند. روشهای مکانیابی[۲] شبکههای حسگر بیسیم به دو گروه بدون فاصله[۳] و مبتنی بر فاصله[۴] دستهبندی میشوند. در روشهای مکانیابی مبتنی بر فاصله گرههای حسگر جهت مکانیابی از گرههای راهنما استفاده مینماید. روش مبتنی بر مباحث هندسی یکی از روشهای مکانیابی مبتنی بر فاصله است که برای تعیین موقعیت گرهها به امکانات خاصی بجزء فاصله از گرههای راهنما نیاز ندارند. در شکل(۱-۲) و (۱-۳) به ترتیب دو نمونه از کاربرد شبکه های حسگر بیسیم در ارتباط با رصد ارتعاشات زمین و بررسی مهاجرت و جابجای خرسهای پاندا نمایش داده است که خود بیان کننده این موضوع است که این شبکهها و بخصوص مکانیابی در آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است.

http://www.mdpi.com/sensors/sensors-12-02175/article_deploy/html/images/sensors-12-02175f5-1024.png

شکل ‏۱‑۱: کاربرد شبکه حسگر بیسیم در بررسی ارتعاشات زمین]۱۳[.

شکل ‏۱‑۲: کاربرد شبکه حسگر بیسیم در بررسی ارتعاشات زمین]۱۴[.

یکی از روشهای هندسی روش مبتنی بر فاصله از چند گره راهنما یا چند مرجع[۵] میباشد. اگر یک گره حسگر بخواهد از اطلاعات سه گره راهنما جهت مکانیابی هندسی خود استفاده نماید روش چند مرجع را روش سه مرجع[۶] نیز مینامند. به عنوان نمونه در شکل(۱-۳)، گره حسگر یا S برای تعیین موقعیت خود از چند مرجع یا گره راهنما که با A، B، C و D نشان داده شده، استفاده مینماید:

شکل ‏۱‑۳: تعیین موقعیت گره حسگر با استفاده از موقعیت گره های راهنما و فاصله از چند گره مرجع

روش چند مرجع برای تعیین موقعیت خود بر اساس فاصله خود از گرههای راهنما(مرجع) و موقعیت آنها بر اساس معادلات هندسی  استفاده مینماید:


Peer to Peer
در این رابطه، و مختصات گرههای راهنما و فاصله گره حسگر از گره راهنمای i-ام و (x,y) مختصات مجهول گره حسگر است. مشکل روش چند مرجع علیرغم سادگی و دقت بالا، عدم دسترسی گره حسگر به گرههای اطراف آن به علت بر رادیویی محدود است و این فاصله باید به روش خاصی تخمین زده شود تا مکانیابی گره حسگر امکان پذیر شود.

  1. Localization protocols
  2. Range-free
  3. Range- based
  4. Multilateration
  5. Trilateration

انجام و سفارش پروپوزال نرم افزار، انجام و سفارش پروپوزال شبکه، انجام و سفارش پروپوزال اینترنت اشیاء، انجام و سفارش پروپوزال معماری، انجام و سفارش پروپوزال فناوری اطلاعات، انجام و سفارش پروپوزال داده کاوی، انجام و سفارش پروپوزال پردازش تصویر، انجام و سفارش پروپوزال یادگیری ماشین، انجام و سفارش پروپوزال رزپری پای، انجام و سفارش پروپوزال شبکه حسگر بیسیم، انجام پروپوزال کامپیوتر پایان نامه و آموزش پروپوزال کامپیوتر نویسی

پروپوزال کامپیوتر یا طرح تحقیق، پیش نویس پژوهشی است که می بایست برای دریافت مدرک تحصیلی ارشد وتحصیلات تکمیلی خود انجام دهید. در پروپوزال کامپیوتر، شما به معرفی موضوعی که برای پایان نامه خود انتخاب کرده اید، توضیح اهمیت آن موضوع، ذکر پژوهش هایی که در گذشته در این باره صورت گرفته، و نتایجی که فکر می کنید از تحقیق خواهید گرفت می پردازید. هم چنین روش یا روش هایی که در پژوهش از آن ها بهره خواهید گرفت را ذکر می کنید. پروپوزال کامپیوتر معمولا خلاصه فصول یک دو و سه پایان نامه می باشد. متاسفانه بسیاری از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری این نکته را جدی نمی گیرند و پروپوزال کامپیوتر خود را بدون صرف وقت و دقت لازم تهیه می کنند. این امر موجب بروز مشکلات زیادی در ادامه روند پایان نامه می شود. عدم تطابق روش تحقیق با موضوع پایان نامه، انتخاب نامناسب منابع، همپوشانی و عدم دسته بندی اهداف تحقیق، تکراری بودن موضوع و عدم انتخاب مدل مفهومی دقیق از مشکلاتی است که در نگارش ممکن است با آن مواجه شوید. البته اصلاحات در اکثر دانشگاه ها منوط به تایید جلسه گروه بوده که این امر به نوبه خود موجب تاخیر در روند انجام پروپوزال کامپیوتر پایان نامه می شود.

مجموعه کد سایت میزبان شما دانشجویان و محققین کشور در امر نگارش پژوهش علمی و نگارش پروپوزال کامپیوتر و انجام پروپوزال کامپیوتر پایان نامه و دیگر پروژه ها است.
انتخاب مجری برای انجام پروپوزال کامپیوتر پایان نامه

انتخاب یک مجری برای افرادی که قصد سفارش انجام پایان نامه خود را دارند کاری مشکل است. در حال حاضر افرادی اقدام به نگارش پایان نامه می نمایند که حتی تحصیلاتشان با پروژه تحویلی همخوانی ندارد و این فرد در ابتدای کار باعث بروز لطمات جبران ناپذیری به دانشجو می شود و خواهش ما از شما دانشجویان برای سپردن انجام پروپوزال کامپیوتر یا پایان نامه خود به مجریان این است که از رزومه مجریان خود آگاه شوید. ما با در اختیار داشتن مجریان توانمند و باسابقه در رشته های گوناگون در امر نگارش کلیه متون علمی و پایان نامه کلیه خدمات مربوط به نگارش یک پایان نامه عالی را به شما تضمین می دهیم و ریسک این موضوع را برای شما به حداقل می رسانیم.
نحوه سفارش انجام پروپوزال کامپیوتر پایان نامه

رسالت اصلی مجوعه ما ارتقا سطح نظام آموزش عالی از طریق مشاوره انجام کلیه خدمات دانشگاهی است. در این بخش ما به شما خدماتی همچون نگارش پایان نامه و پروپوزال کامپیوتر عالی و اطلاعاتی آموزشی درباره انجام پروپوزال کامپیوتر و پایان نامه را ارایه می دهیم. شما پس از آگاهی یافتن درباره کلیه خدمات و نحوه انجام پروپوزال کامپیوتر پایان نامه از انتهای مطلب میتوانید روند سفارش را در عرض کمتراز ۴دقیقه انجام دهید. بلافاصله پروژه شما به مجریان همان رشته ارجاع داده می شود و پیشنهادات آنها برای شما ارسال میگردد و شما می توانید از بین پاسخ ها بهترین پیشنهاد را برگزینید.
اطمینان از کفیت پروژه های تحویلی

نحوه نگارش پروپوزال کامپیوتر

نحوه نگارش بدین صورت است که ابتدا مقالات خارجی(مقاله بیس) هایی تهیه میگردد و میبایست برای انتخاب موضوع به شورای دانشگاه یا استاد راهنما تحویل گردد و از بین آنها بهترین و جدیدترین موضوع را انتخاب نمود و بر اساس آن نسبت به تهیه مطالب، منابع، مدل مفهومی، سوالات و فرضیات اقدام نمود و آن را برای بررسی در داخل کشور به یک گروه و یا سازمان خاص ارتباط دهیم و نتایج حاصل از انرا در انتها به دیگر سازمان و یا گروه ها تعمیم دهیم. در این میان نیاز است همکاری هایی میان دانشجو و مجری برقرار باشد.

انجام و سفارش پروپوزال نرم افزار، انجام و سفارش پروپوزال شبکه، انجام و سفارش پروپوزال اینترنت اشیاء، انجام و سفارش پروپوزال معماری، انجام و سفارش پروپوزال فناوری اطلاعات، انجام و سفارش پروپوزال داده کاوی، انجام و سفارش پروپوزال پردازش تصویر، انجام و سفارش پروپوزال یادگیری ماشین، انجام و سفارش پروپوزال رزپری پای، انجام و سفارش پروپوزال شبکه حسگر بیسیم

آموزش جهت*انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر*هوش مصنوعی * آموزش *انجام پایان نامه ارشد هوش مصنوعی آموزش *انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر آموزش *انجام پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر آموزش *انجام پایان نامه ارشد نرم افزار آموزش *انجام پروپوزال ارشد کامپیوتر آموزش *انجام پروپوزال کارشناسی ارشد کامپیوتر آموزش *انجام پایان نامه کارشناسی ارشد هوش مصنوعی آموزش *انجام پایان نامه کارشناسی ارشد نرم افزار نرم افزار*فناوری اطلاعات *آموزش انجام پروپوزال ارشد کامپیوتروفناوری اطلاعات *آموزش پایان نامه ارشد حقوق آموزش *انجام پایان نامه ارشد داده کاوی

آموزش جهت* انجام پایان نامه وپروپوزال

پیاده سازی وشبیه سازی *داده کاوی *پردازش تصویر*متن کاوی*پردازش سیگنال *پردازش ویدیو

تجارت الکترونیک *مدیریت فناوری اطلاعات *امنیت اطلاعات

شبکه حسگربیسیم *شبکه بین خودروی*اینترنت اشیا انجام کلیه ی پروژه های برنامه نویسی

سفارش پروپوزال، انجام پروپوزال، هزینه پروپوزال، قیمت پروپوزال، پروپوزال ارشد، رایگان

نگارش حرفه ای پروپوزال
سفارش پروپوزال
سفارش پروپوزال، انجام پروپوزال، هزینه پروپوزال، قیمت پروپوزال، پروپوزال ارشد، رایگان

در ابتدا توضیح مختصری درباره پروپوزال به شما خواهیم داد. سپس به مراحل مختلف نگارش پروپوزال می پردازیم.

پروپوزال یعنی پیشنهاد و طرح اولیه و نقشه کلی هر کار تحقیقاتی ، واژه ی پروپزال خود یک واژه انگلیسی است.

برای اینکه بتوانید یک پروپوزال خوب و دقیق بنویسید ابتدا باید یک موضوع عالی انتخاب کنید که همین انتخاب موضوع اولین قدم برای نوشتن پروپوزال است.

اگر در حال حاضر در مقطع دکتری یا کارشناسی ارشد در حال تحصیل هستید نتیجه می گیریم رشته اصلی مطالعه خود را انتخاب کرده اید. برای انتخاب یک موضوع خاص برای نگارش پروپوزال ،این رشته را محدود تر کنید.

اگر زمان کافی برای مطالعه این صفحه را در اختیار ندارید به منظور ثبت فوری سفارش پروپوزال به ۰۹۱۲۰۲۱۴۴۷۵ تلگرام یا تماس بفرماید.

مهم ترین رکن در این مرحله این است به موضوعی که انتخاب می کنید علاقمند باشید چرا که این امر باعث اشتیاق بیشتر شما برای تحقیق می شود و همچنین مدت زمان قابل توجهی را صرف کار خود می کنید. اگر با علاقه به موضوعتان کار کنید. قطعا نتیجه ی بهتری خواهید داشت. اما اگر بدون علاقه و از روی اجبار موضوعی را انتخاب کنید که هیچ علاقه ای به آن ندارید ممکن است شکست بخورید.

وقتی شما تحقیقات خود را به یک موضوع مناسب محدود می کنید در نتیجه می توانید دقیق تر تحقیق کنید. فقط به خاطر داشته باشید شما باید به دنبال یک موضوع منحصر به فرد برای نوشتن پروپوزال باشید.

توجه داشته باشید موضوعی را که انتخاب می کنید نباید تکراری باشد و یا قبلا توسط شخص دیگری انجام نشده باشد.

بعد از انتخاب موضوع باید به فکر یک عنوان مناسب باشید. چرا که خواننده قبل از هر چیز عنوان متن را می خواند. به همین منظور باید عنوانی که انتخاب می کنید دارای ویژگی های زیر باشد:

۱ با موضوع همخوانی داشته باشد.

۲ سوالی نباشد.

۳ جامع و کامل باشد. به طوریکه نه خیلی بلند باشد که از حالت عنوان خارج شود نه به قدری کوتاه باشد که هیچ معنای درستی نداشته باشد.

۴ عنوان واضح و روشن باشد.

۵ در عنوان از کلمات مبهم استفاده نشود.

۶ در عنوان از عبارت های منفی استفاده نشود.

۷ از نظر آیین نگارش فارسی و انگلیسی بدون مشکل باشد.

مرحله بعدی بیان مساله است. در این بخش محقق باید به صورت مختصر اما مفید درباره تحقیقی که انجام داده است توضیح دهد که به دنبال چه چیزی بوده است و حل این مساله چه فوایدی در بر خواهد داشت.

در بیان مساله باید به نکات زیر توجه شود:

۱ مساله به روشنی تعریف شود .

۲ این که چگونه انجام تحقیق به حل مساله کمک خواهد کرد، بیان شده باشد.

۳ حدود مشکل به طور واضح مشخص شده باشد.

۴ در بیان مساله باید نظم را رعایت کرد ، به صورتیکه اطلاعات از کل به جز و از عمومی به اختصاصی تدوین شده باشد.

۵ دلایل انجام تحقیق به طور کامل تشریح شده باشد.

۶ وجه تمایز این تحقیق با سایر تحقیق ها بیان شده باشد.

۷ هدف تحقیق نیز مطرح شده باشد.

اهمیت تحقیق

در این مرحله شما باید به بیان اهمیت موضوع بپردازید. در بیان اهمیت موضوع نباید به جزئیات بپردازید و باید به طور مستقیم بخش های اصلی را بیان کنید ، همچنین باید روی این نکته نیز متمرکز شوید که در صورت عدم انجام آن تحقیق چه مشکلاتی به وجود می آید و در صورت انجامش چه مشکلات و مساله هایی حل می شود.

مرور ادبیات

این بخش این امکان را به شما می دهد که جنبه های جدید بودن و نوآوری تحقیق و همچنین خلاء های تحقیقاتی را پیدا کنید. در واقع می توانید بفهمید که چه جنبه هایی از موضوع تحقیق شما قبلا بررسی شده است و چه جنبه هایی مورد بررسی قرار نگرفته است. و این امر باعث می شود که شما روی جنبه هایی که قبلا بررسی نشده است بیشتر متمرکز شوید.

بیان نوآوری تحقیق

در این قسمت شما باید نوآوری تحقیق خود را بیان کنید تا به جدید بودن تحقیق شما پی برده شود.

اهداف تحقیق

در این بخش باید هدفتان را از انجام این تحقیق بیان کنید. به طور کلی اهداف تحقیق به سه دسته تقسیم می شوند: اهداف آرمانی ،اهداف کلی و اهداف اختصاصی.

سوالات تحقیق

در این بخش شما به سوالاتی که قرار است در تحقیق به آن پاسخ دهید را بیان می کنید ، سوالات باید واضح و دقیق باشد.

فرضیه های تحقیق

فرضیه های تحقیق باید به صورت جمله های خبری باشد. فرضیه های تحقیق نباید موارد بدیهی باشند. آن ها باید مواردی باشند که جنبه مجهول داشته باشند و فرضیه های قطعی نباشند.

روش تحقیق

در این بخش باید نوع روش تحقیق بیان شود. در قسمت روش تحقیق نوع روش گردآوری اطلاعات و ابزار گردآوری اطلاعات بیان می شود. این قسمت پروپوزال به طور دقیق بیان می کند با استفاده از چه روشی سوالات تحقیق پاسخ داده می شود.

روش تجزیه و تحلیل داده ها

در این قسمت شما باید بگویید از چه روشی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده کرده اید. این قسمت از پروپوزال نیاز به تخصص زیادی دارد. در صورت استفاده از نرم افزار در این قسمت باید نام نرم افزارتان را نیز بیان کنید.

انجام و سفارش پروپوزال نرم افزار، انجام و سفارش پروپوزال شبکه، انجام و سفارش پروپوزال اینترنت اشیاء، انجام و سفارش پروپوزال معماری، انجام و سفارش پروپوزال فناوری اطلاعات، انجام و سفارش پروپوزال داده کاوی، انجام و سفارش پروپوزال پردازش تصویر، انجام و سفارش پروپوزال یادگیری ماشین، انجام و سفارش پروپوزال رزپری پای، انجام و سفارش پروپوزال شبکه حسگر بیسیم

سفارش و انجام پرپوزال کامپیوتر، شبکه، هوش مصنوعی، معماری کامپیوتر، نرم افزار

سفارش پروپوزال کامپیوتر
تهیه پروپوزال ارشد کامپیوتر

انجام پروپوزال کامپیوتر

کد سایت با کادری مجرب و آموزش دیده به انجام پروژه و انجام پایان نامه و مقاله دانشجوی برای مقاطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد می پردازد. این سایت سفارشات را در کوتاه ترین زمان ممکن با بهترین سطح علمی با منابع و ارجاعات معتبر خدمت دانشجویان عزیز ارائه می دهد.

برای سفارش پروپوزال و تهیه پروپوزال خود می توانید به شماره ۰۹۱۲۰۲۱۴۴۷۵ تلگرام یا تماس فرماید

جهت آشنایی نحوه نوشتن پروپوزال مطالب زیر را مطالعه کنید
نحوه نوشتن پروپوزال:

الف- عنوان موضوع پژوهش: بصورت یک جمله واضح و روشن عبارت موضوع پژوهش در ابتدا بیان می شود که البته متغیرهای اصلی پژوهش در جمله عنوان موضوع بکار گرفته می شود.
ب- نوع پژوهش که از نظر هدف (کاربردی یا بنیادی) و از نظر ماهیت و روش در ابتدای طرح تحقیق آورده می شود.
پس از بیان دو مورد فوق موارد زیر برای تشریح اجزای طرح تحقیق آورده می شود:
۱- بیان مسئله و موضوع تحقیق
۲- اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
۳- زمینه و تاریخچه مختصری از موضوع پژوهش
۴- اهداف تحقیق
۵- متغیرها
۶- فرضیه یا فرضیه های تحقیق
۷- سئوال های ویژه تحقیق
۸- جامعه و نمونه آماری پژوهش
۹- قلمرو پژوهش
۱۰- روش گردآوری داده ها

از طریق فرم زیر می توانید انجام پروپوزال خود را به تیم ما بسپارید
در صورت داشتن هرگونه سوال برای سفارش پروپوزال می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۲۱۴۴۷۵ تماس بگیرید

چگونه پروپوزال ارشد بنویسیم

آموزش گام به گام نگارش پروپوزال ارشد، پروپوزال ارشد فناوری اطلاعات، انجام پروپوزال ارشد، انجام پروپوزال شبکه، اینترنت اشیاء، انجام پروپوزال داده کاوی، انجام پروپوزال یادگیری ماشین، انجام پروپوزال پردازش تصویر

مراحل نگارش پروپوزال

 

۱- آماده سازی
ارایه پروپوزال نشاندهنده این موضوع است که متقاضی تحقیقات و مطالعات مقدماتی را درزمینه مورد علاقه خود انجام داده و اطلاعات اولیه مورد نیاز برای تحقیق در زمینه موردنظر را داراست درحدی که میتواند توضیحاتی فراتر از کلیات درباره موضوع مورد نظر ارایه دهد.
برای نگارش پروپوزال باید شما مطالعاتی درباره سوابق تحقیقات مشابه و همچنین نتایج آنها داشته باشید تا بتوانید بطور علمی توضیح دهید که چرا انجام تحقیق در این زمینه مورد نیاز است. توجه داشته باشید که پروپوزال یک برنامه کاری قطعی نیست و معمولا در فرآیند ارزیابی و تحقیق ممکن است دچار تغییر و تحولات گردد.
بطور خلاصه با ارایه پروپوزال شما به استاد راهنما نشان میدهید که مشکل یا ابهام و یا نقصی در مبحثی علمی یافته اید و با انجام تحقیقات مقدماتی میخواهید راه حلی برای رفع آن مشکل پیشنهاد کنید و طبیعتا اطلاعات مقدماتی کافی در این مبحث دارید و میتوانید ارزش آنرا تبیین نمایید.

۲- صفحه عنوان (Title Page)
صفحه عنوان معمولا شامل عنوان تحقیق، نام دانشجو، رشته دانشگاهی مورد نظر و تاریخ آماده سازی میشود. البته علاوه بر این صفحه عنوان میتواند موارد دیگری همچون نام استاد راهنما (درصورت وجود) را نیز شامل شود.
در انتخاب عنوان تحقیق دقت کنید. عنوان باید تا میزان ممکن کوتاه و گیرا باشد. توجه داشته باشید که در عین حال لازم است عنوان بطور دقیق هدف تحقیق را نیز بیان نماید. توصیه میکنیم از عبارات کلی و عامه پسند دوری کنید. استفاده از فرمولها و کلمات تخصصی در تیتر آزاد است.
معمولا ظاهر صفحه عنوان بدین صورت است که کمی بالاتر از وسط صفحه عنوان تحقیق با فونت درشت قرار میگیرد و در ادامه نام دانشجو و رشته دانشگاهی و در پایین صفحه سال ارایه پروپوزال با فونت های ریزتر نوشته میشوند. (معمولا برای عنوان تحقیق میتوان از فونت سایز ۲۰ تا ۲۴ و برای بقیه موارد از فونت سایز ۱۴ یا ۱۶ استفاده کرد)
استفاده از رنگ درصفحه عنوان مرسوم نیست ولی ممنوع هم نیست.

۳- معرفی موضوع تحقیق (Introduction of research subject)
در این بخش بطور خلاصه توضیحاتی درباره موضوع تحقیق ارایه میشود. در این قسمت باید سوال اصلی مطرح شده در تحقیق را بیان و دلایل خود برای انتخاب این موضوع، دلایل اهمیت آن و کاربرد کلی نتایج آنرا را مطرح نمایید. اگر هدف شما ارایه یک تئوری یا نظریه جدید است در این قسمت باید آنرا بیان کنید.
توجه کنید که این قسمت صرفا یک خلاصه کلی از موضوع تحقیق است و طول آن بطور معمول ۱۰ تا ۱۵ خط بیشتر نیست.

۴- ارزیابی سوابق پژوهشهای مشابه (Review of literature and justification)
در این قسمت باید بصورت مختصر و در عین حال دقیق و با ارایه رفرنس درباره سوابق موضوع تحقیق خود توضیحاتی ارایه دهید. این توضیحات باید شامل نتایج تحقیقات انجام شده مشابه و ارزیابی نقایص ویا اشتباهات احتمالی آنها باشد که هدف شما تکمیل و یا تصحیح این نتایج میباشد.
توجه داشته باشید که تمامی نظریه های مطرح شده و شواهد ارایه شده باید بطور مستند ذکر شوند و رفرنس تمامی مواردی که در این قسمت ارایه میشوند باید در بخش نمایه‌ها ذکر شوند.
بطور خلاصه در این قسمت شما باید استاد راهنمای بالقوه خود را قانع کنید که تحقیقات مقدماتی کافی در زمینه موضوع انتخابی خود انجام داده اید و منابع مرتبط را در این زمینه را مطالعه کرده اید و دقیقا ایده کاری خود را یافته اید.
به عبارت کلی در این قسمت شما بیان میکنید که چه تحقیقاتی تابحال انجام شده است و نتایج آنها چه بوده و به چه دلیلی این نتایج ناقص یا اشتباه است و در ادامه توضیح میدهید که تحقیقات شما چه کمکی به اصلاح یا تکمیل تحقیقات و نظریات قبلی میکند.
توجه داشته باشید که این بخش معمولا طولانی ترین بخش پروپوزال است و ممکن است تا نیمی از حجم پروپوزال را به خود اختصاص دهد.

۵- نتایج تحقیقات مقدماتی (Preliminary research results)
در این قسمت درصورتیکه در همین مرحله تحقیقاتی انجام داده اید نتایج مقدماتی را ارایه میکنید و تبیین میکنید که با توجه به این نتایج پیش بینی شما درباره نتایج نهایی چیست. همچنین درصورتیکه قبلا تحقیقاتی در این زمینه انجام داده اید در این قسمت آنها را توضیح میدهید و نتایج آن را بیان میکنید.

۶- برنامه و اهداف تحقیق (Research plan and objectives)
در این قسمت برای تحقیقات خود هدفگذاری میکنید. براین اساس در این بخش با توجه به هدف نهایی تعریف شده برای تحقیق اهدافی قابل ارزیابی برای مراحل مختلف تحقیقاتی تدوین میکنید. این اهداف به شما ملاک هایی برای ارزیابی پیشرفت تحقیقاتتان در مراحل بعدی ارایه میدهند.
ضمن اینکه به خاطر داشته باشید که لزوما آنجه که شما بعنوان نظریه ارایه میدهید صحیح نیست و در این بخش باید معیارهایی برای تعریف نادرستی و درستی نظریه ارایه شده تببین کنید تا بتوان بر اساس آنها در مراحل مختلف به ارزیابی دستاوردها پرداخت.
این بخش بطور خاص برای تحقیقاتی که برپایه آزمایشات عملی و آزمایشگاهی تعریف شده اند از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا در واقع امکان سنجش نتایج تحقیق را فراهم می آورد.

۷- روش تحقیق (Research Methodology)
در این قسمت شما روشهای انجام تحقیقات خود را تبیین میکنید یعنی برای دستیابی به اهداف تعیین شده روش علمی مورد استفاده خود را مطرح میکنید. توجه داشته باشید که در این بخش باید توضیح دهید که به چه دلایلی روش خاصی را انتخاب کرده اید و نشان دهید که چرا این روش برای انجام تحقیقات مناسب ترین است.
به عنوان مثال درصورتیکه نیاز به تحقیق میدانی داشته باشید در این قسمت باید بنویسید که چگونه پرسشنامه را تهیه میکنید و پاسخ دهندگان را چگونه انتخاب میکنید و یا اینکه توضیح میدهید که به جای پرسشنامه جلسه گروهی و اتاق فکر تشکیل میدهید و به چه دلیل این روش را انتخاب میکنید.
توجه داشته باشید که این بخش و بخش قبل ارتباط زیادی با هم دارند و در مواردی میتوانند در یکدیگر ادغام شوند. از سوی دیگر مهمترین بخش های پروپوزال نیز این دو بخش هستند، زیرا نشاندهنده درک شما از موضوع و توانایی شما برای ارایه راهکار برای پاسخ به پرسشهای مطرح شده در بخشهای قبل هستند. نگارش این بخش شاید وقت گیر ترین قسمت پروپوزال باشد زیرا باید تمام آنچه قرار است اتفاق بیفتد در آن تبیین شود.

۸- برنامه زمانبندی (Timetable)
در این قسمت برنامه زمانبندی مراحل تحقیق را ارایه میدهید. بدیهی است که این زمانبندی لزوما با آنچه اتفاق میافتد یکسان نیست ولی به هرصورت برای شما و استاد راهنما معیاری برای ارزیابی پیشرفت تحقیقات ارایه میدهد.
از سوی دیگر ارایه یک برنامه زمانبندی شده به استاد راهنما نشان میدهد که شما به مراحل تحقیق خود فکر کرده اید و ارزیابی دقیقی از موضوع تحقیق دارید.

۹- نمایه (References)
در این قسمت باید به منابع مورد استفاده در نگارش پروپوزال و انجام تحقیق اشاره کنید. میتوانید این منابع را به ۲ بخش تقسیم کنید. یکی منابعی که قبل از نگارش پروپوزال مطالعه کرده اید و دیگری منابعی که لازم است در مراحل بعدی و در زمان انجام تحقیقات استفاده کنید.
توصیه میکنیم از روشهای استاندارد نمایه نویسی مانند روش هاروارد برای نوشتن این بخش بهره بگیرید. ضمنا سعی کنید از منابع به زبان انگلیسی بیشتر استفاده کنید چون ارجاع به آنها راحت تر بوده و استاد راهنما با آنها آشنایی بیشتری دارد.

پروپوزال پردازش تصویر

برای تصویر¬برداری از بافتهای مختلف بدن، روش¬های گوناگونی وجود دارد که می¬توان به روش تصویربرداری به کمک تشدید مغناطیسی و اشعه ایکس اشاره نمود. مزیت تصویربرداری به شیوه تشدید مغناطیسی عدم استفاده از هرگونه اشعه یونیزه کننده مضر در تصویر برداری می¬باشد و این در حالی است که در روش¬های مانند سی¬تی اسکن از اشعه یونیزه کننده ایکس استفاده می¬شود که اثرات مخربی بر بافتهای زنده بدن دارد. مغز انسان به علت وجود ساختارهای حیاتی حساس و آسیب¬پذیر به طور معمول به کمک تکنیک غیر مخرب تشدید مغناطیسی مورد بررسی قرار می¬گیرد. تصاویر تشدید مغناطیسی مغز به کمک نوسانات میدان مغناطیسی خارجی و تاثیر آن بر میدان ایجاد شده از پرتون¬های موجود در عنصر هیدروژن بافتهای مغز ایجاد می¬شود. با استفاده از اثرات برآیند دو میدان مغناطیسی خارجی و داخلی تصاویری ایجاد می¬شود که بافتهای مختلف مغز و تومورهای احتمالی در آن با وضوح مناسبی دیده می¬شود. به عنوان نمونه در شکل(۱-۱)، یک تصویر تشدید مغناطیسی مغز با ناحیه توموری نشان داده شده است و همانگونه که در شکل دیده می¬شود تومور به خوبی از بافتهای اطراف متمایز گردیده است]۹[:

پروپوزال پردازش تصویر

پروپوزال پردازش تصویر

شکل ‏۱ ۱: تصویر تشدید مغناطیسی از بافت مغز که ناحیه توموری در آن به رنگ روشنی نسبت به بافتهای اطراف متمایز شده است]۹[.

ناحیه¬بندی تصاویر یک تکنیک مهم در پردازش تصویر است که با روش¬های مختلفی نظیر خوشه¬بندی ، آستانه ، گرادیان ، رشد ناحیه و سایر روش¬ها انجام می¬گیرد. در ناحیه¬بندی تصاویر، یک تصویر به بخش¬های سازنده آن تفکیک می¬شود. به عنوان نمونه در شکل(۱-۲)، تصاویر a تا c سه نمونه تصویر تشدید مغناطیسی مغز می¬باشند که بر اثر خوشه¬بندی نواحی تومور آنها در تصاویر d تا f مشخص شده است]۹[:


شکل ‏۱ ۲: تصاویر a تا c سه تصویر تشدید مغناطیسی مغز، d تا f سه تصویر تشدید مغناطیسی مغز بعد از خوشه بندی و g تا i لبه یابی سه تصویر تشدید مغناطیسی مغز را به کمک ناحیه بندی نشان می¬دهد.
همانگونه که در شکل بالا مشخص است به کمک خوشه¬بندی، ناحیه¬بندی همراه با تعیین مرزهای تومور در تصاویر g تا i مشخص شده است. انتخاب بهینه مراکز خوشه¬ها یک مسئله از نوع بهینه¬سازی محسوب می¬شود که حل کمینه آن باعث بهبود ناحیه¬بندی تصاویر می¬شود]۱۰[. یکی از روش¬های حل مسائل بهینه-سازی استفاده از الگوریتم¬های تکاملی الهام گرفته شده از طبیعت است. الگوریتم¬های تکاملی دارای انواع مختلفی نظیر تکاملی، هوش دسته¬جمعی و اکوسیستم است]۱۱[. هوش دسته جمعی به دسته¬ای از الگوریتم¬های تکاملی اشاره دارد که مجموعه¬ای از اعضای جمعیت اولیه با همکاری همدیگر یک سیستم هوشمند قوی¬تری برای رسیدن به جوابهای بهینه انتخاب می¬نمایند. هوش دسته جمعی ذرات یکی از الگوریتمهای هوش دسته جمعی است که از رفتار غذایابی پرندگان الهام گرفته شده است. در این الگوریتم هر راه¬حل مسئله به عنوان یک ذره مدلسازی می¬شود و ذرات با همکاری همدیگر در نهایت به نقاط بهینه-ای در فضای جستجوی مسئله همگراء می¬شوند]۱۲[.

انجام پروپوزال ارشد پردازش تصویر، پروپوزال یادگیری ماشین، هزینه پروپوزال نویسی، سفارش پروپوزال پردازش تصویر

پروپوزال شبکه حسگر بیسیم

شبكه حسگربیسیم یک شبکه بیسیم متشکل از تعداد زیادی گره است که هر گره دارای تعدادی مشخصی حسگر برای درک محیط و ارسال آن به ایستگاه مرکزی می¬باشند. در این دسته از شبکه¬ها هیچ ارتباط فیزیکی بین گره¬های شبکه وجود ندارد بلکه از طریق هوا یا خلاء به تبادل داده در شبکه می¬پردازند. در شکل(۲-۱)، یک نمونه از شبکه حسگر بیسیم که گره¬های آن در حال گردآوری اطلاعات از محیط و ارسال آن به ایستگاه مرکزی می¬باشند نمایش داده شده است]۱۴[:

پروپوزال شبکه حسگر بیسیم

پروپوزال شبکه حسگر بیسیم

مطابق شکل فوق، در یک شبکه حسگر بیسیم مجموعه¬ای از گره¬ها به کمک ارتباطات رادیویی و یک توپولوژی پویا داده¬های محیطی توسط مجموعه¬ای از حسگرها دریافت شده و این داده¬ها به یک گره خاص که گردآورنده اطلاعات است ارسال شده تا از این طریق به ایستگاه مرکزی ارسال شده و در آنجا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. هر یک از گره¬های بکار رفته در شبکه حسگر بیسم دارای مجموعه¬ای از ویژگی¬ها می¬باشند که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می¬شود:

 اندازه گره¬های بکار رفته در شبکه معمولاً کوچک انتخاب می¬شوند تا هزینه پیاده¬سازی شبکه بخصوص برای شبکه¬های گسترده و وسیع کاهش یابد.
 هر گره شبکه حسگر بیسیم دارای مجموعه¬ای از حسگرها می¬باشد که با محیط فیزیکی در تعامل می¬باشند که از این دسته می¬توان به دماسنج، رطوبت سنج، فشار سنج، لرزه¬نگار، مکان¬یان و غیره اشاره نمود.
 ارتباطات بین گره¬های شبکه حسگر بیسم از نوع بیسیم بوده و برای برقرای ارتباط نیازی به زیرساخت ارسال اطلاعات و داده¬ها مانند شبکه¬های سیمی و فیبرنوری ندارند.
 هر گره شبکه دارای مجموعه¬ای از سخت¬افزار نظیر حافظه و باتری می¬باشد که بشدت دارای محدودیت می¬باشند و از این جهت نیاز به مدیریت آنها برای افزایش طول عمره گره و شبکه می¬باشد.
علاوه بر آن شبکه¬های حسگر بیسیم دارای شباهت¬های با شبکه¬های بیسیم نیز می¬باشند اما عملکرد آنها با یکدیگر متفاوت است از این جهت پروتکلهای بکار رفته در این نوع شبکه در واقع نسخه بازنویسی شده شبکه¬های بیسیم است. شبکه حسگر بیسیم دارای مجموعه¬ای از ویزگی¬ها است که می¬توان آنها را در ذیل خلاصه نمود:
 طول عمر این شبکه¬ها محدود است و به باتری و منبع گره¬ها وابستگی شدید دارد.
 در این شبکه¬ها تعداد زیادی گره نیاز است که یک محدوده را مورد پوشش قرار دهد.
 کارایی پروتکل¬ها در شبکه حسگر بیسیم وابسته به تراکم گره¬های پراکنده شده در محیط عملیاتی است.
 گره¬ها در این شبکه می¬توانند بر اثر خرابی یا اتمام منبع انرژی از رده خارج شده و از این جهت توپولوژی شبکه می¬تواند در هر لحظه تغییر یابد.
 در این نوع از شبکه¬ها هر گره باید مشکلات خود نظیر مسیریابی و مکان¬یابی را حل نماید.
 گره¬های شبکه حسگر بیسیم از پخش فراگیر به جای پخش نقطه به نقطه استفاده می-نمایند.
 شبکه حسگر بیسیم از نوع شبکه¬های مبتنی بر داده در نظر گرفته می¬شوند زیرا عملکرد آنها زمانی مناسب است که داده¬های مناسبی از محیط گردآوری و مورد پردازش قرار گیرد.
انجام پروپوزال ارشد حسگر بیسیم، پروپوزال wsn، هزینه پروپوزال نویسی، سفارش پروپوزال شبکه حسگر بیسیم

پروپوزال اینترنت اشیاء

اینترنت اشیاء یک فناوری جدید است که تلاش می¬نمایند که از محصولات و اشیاء مختلف اطلاعات مفید و لازم را کسب نماید و از آن جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده نماید از طرفی در تجارت آنلاین و محیط¬های کسب و کار ثابت شده است که کسانی که به اطلاعات و داده¬های بیشتری دسترسی دارند می¬توانند سهم بیشتری را در بازار به عهده بگیرند و میزان سود خود را افزایش دهند. اینترنت اشیاء در سال ۱۹۹۹ ارایه و معرفی شده و به مجموعه¬ای از تجهیزات گفته می¬شود که دارای مجموعه¬ای از حسگرها برای دریافت اطلاعات محیطی و دارای مکانیزم شناسایی اشیاء نظیر RFID و همچنین روش¬های ارتباطی در شبکه اینترنت است. هدف از ارایه اینترنت اشیاء سهولت و مدیرت تعدادی زیادی اشیاء و استفاده بهینه از اطلاعات آنها می¬باشد. به عبارت بهتر اینترنت اشیاء را می¬توان شبکه¬ای هوشمند از اشیاء مختلف در نظر گرفت که تلاش می¬کنند اطلاعات را از محیط اطراف یا خود را توسط مجموعه¬ای از حسگرها ایجاد نمایند و سپس آنها را برای پردازش به مراکز داده¬ای ارسال نمایند سپس در این مراکز داده¬ای پردازش¬های لازم بر روی داده¬ها انجام شده تا در نهایت اطلاعات باارزش و قابل درک استخراج شود. اطلاعات بدست آمده در اینترنت اشیاء می¬تواند در افزایش کیفیت خدمات و بهروری مورد استفاده قرار گرفته شود. نمونه¬های کاربردی از اینترنت اشیاء را می¬توان در پزشکی، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی مشاهده نمود. مزیت مهم اینترنت اشیاء عدم دخالت مستقیم انسان در گردآوری و ارسال اطلاعات به مراکز داده¬ای است و این اطلاعات به شکل خودکار گردآوری شده و در اختیار یک سیستم محاسباتی نظیر پردازش ابری قرار گرفته می¬شود. در چند سال اخیر اشیاء هوشمند زیادی وارد دنیای فناوری شده است که می¬توانند از طریق اینترنت به یکدیگر متصل شوند و یک شبکه عظیم از اشیاء متصل به هم را به وجود بیاورند.
هر یک از این اشیاء توانایی مشخصی برای ایجاد ارتباط و انجام محاسبات دارند و از این جهت می¬توان اینترنت اشیاء را اتصال مجموعه¬ای از اشیاء ناهمگون در نظر گرفت. اینترنت اشیاء را می-توان یک فناوری جدید در نظر گرفت که اشیای موجود در دنیای واقعی را به هم متصل نموده است. امروزه پیشرفت فناوری، منابع پردازشی، سخت¬افزار و تکنیک¬های ارتباطی باعث شده است تا بسیاری از اشیاء پیرامون ما اندازه کوچکی یافته و دارای انواع مختلفی از حسگر باشند که می-توانند اطلاعات محیط اطراف را دریافت و دارای انواع تکنیک¬های ارتباطی نیز می¬باشند. اشیاء بکار رفته در اینترنت اشیاء علاوه بر واحدهای پردازش اطلاعات اولیه و انواع حسگر دارای مکانیزم شناسایی توسط تگ¬های فناوری RFID است تا در شبکه شناسایی شوند.
پروپوزال ارشد، انجام پروپوزال ارشد، قیمت پروپوزال ارشد، سفارش پروپوزال ارشد، هزینه پروپوزال ارشد، آموزش نوشتن پروپوزال، پروپوزال اینترنت اشیاء

کلمات کلیدی ۱۳۹۷۰۲۱۶

الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی (Artificial Bee Colony)
الگوریتم خفاش (Bat Algorithm)
الگوریتم بهینه سازی جفرافیای زیستی (Biogeography Based Optimization)
الگوریتم بهینه سازی فاخته (Cuckoo Optomization Algorithm)
الگوریتم تکاملی تفاضلی (Differential Evolution Revised)
الگوریتم کرم شب تاب (Firefly Algorithm)
الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm)
الگوریتم جستجوی گرانشی (Gravitational Search algorithm)
الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری (Grey Wolf Optimizer)
الگوریتم جستجوی هارمونی (Harmony search)
الگوریتم رقابت استعماری (Imperialist Competitive Algorithm)
الگوریتم بهینه سازی علف های هرز (Invasive Weed Optimization)
الگوریتم لیگ قهرمانان (League Championship Algorithm)
الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر اپتیک (Optics Inspired Optimization)
الگوریتم PSO بهینه سازی ازدحام ذرات (Particle Swarm Optimization)
الگوریتم جهش قورباغه (Shuffled Frog Leaping Algorithm)
الگوریتم جستجوی فراکتال تصادفی (Stochastic Fractal Search)
الگوریتم مبتنی بر آموزش و یادگیری (Teaching Learning Based Optimization)
الگوریتم بهینه سازی باد (Wind Driven Optimization)
الگوریتم فراابتکاری عنکبوت اجتماعی (social spider algorithm)