پروپوزال پردازش تصویر

برای تصویر¬برداری از بافتهای مختلف بدن، روش¬های گوناگونی وجود دارد که می¬توان به روش تصویربرداری به کمک تشدید مغناطیسی و اشعه ایکس اشاره نمود. مزیت تصویربرداری به شیوه تشدید مغناطیسی عدم استفاده از هرگونه اشعه یونیزه کننده مضر در تصویر برداری می¬باشد و این در حالی است که در روش¬های مانند سی¬تی اسکن از اشعه یونیزه کننده ایکس استفاده می¬شود که اثرات مخربی بر بافتهای زنده بدن دارد. مغز انسان به علت وجود ساختارهای حیاتی حساس و آسیب¬پذیر به طور معمول به کمک تکنیک غیر مخرب تشدید مغناطیسی مورد بررسی قرار می¬گیرد. تصاویر تشدید مغناطیسی مغز به کمک نوسانات میدان مغناطیسی خارجی و تاثیر آن بر میدان ایجاد شده از پرتون¬های موجود در عنصر هیدروژن بافتهای مغز ایجاد می¬شود. با استفاده از اثرات برآیند دو میدان مغناطیسی خارجی و داخلی تصاویری ایجاد می¬شود که بافتهای مختلف مغز و تومورهای احتمالی در آن با وضوح مناسبی دیده می¬شود. به عنوان نمونه در شکل(۱-۱)، یک تصویر تشدید مغناطیسی مغز با ناحیه توموری نشان داده شده است و همانگونه که در شکل دیده می¬شود تومور به خوبی از بافتهای اطراف متمایز گردیده است]۹[:

پروپوزال پردازش تصویر

پروپوزال پردازش تصویر

شکل ‏۱ ۱: تصویر تشدید مغناطیسی از بافت مغز که ناحیه توموری در آن به رنگ روشنی نسبت به بافتهای اطراف متمایز شده است]۹[.

ناحیه¬بندی تصاویر یک تکنیک مهم در پردازش تصویر است که با روش¬های مختلفی نظیر خوشه¬بندی ، آستانه ، گرادیان ، رشد ناحیه و سایر روش¬ها انجام می¬گیرد. در ناحیه¬بندی تصاویر، یک تصویر به بخش¬های سازنده آن تفکیک می¬شود. به عنوان نمونه در شکل(۱-۲)، تصاویر a تا c سه نمونه تصویر تشدید مغناطیسی مغز می¬باشند که بر اثر خوشه¬بندی نواحی تومور آنها در تصاویر d تا f مشخص شده است]۹[:


شکل ‏۱ ۲: تصاویر a تا c سه تصویر تشدید مغناطیسی مغز، d تا f سه تصویر تشدید مغناطیسی مغز بعد از خوشه بندی و g تا i لبه یابی سه تصویر تشدید مغناطیسی مغز را به کمک ناحیه بندی نشان می¬دهد.
همانگونه که در شکل بالا مشخص است به کمک خوشه¬بندی، ناحیه¬بندی همراه با تعیین مرزهای تومور در تصاویر g تا i مشخص شده است. انتخاب بهینه مراکز خوشه¬ها یک مسئله از نوع بهینه¬سازی محسوب می¬شود که حل کمینه آن باعث بهبود ناحیه¬بندی تصاویر می¬شود]۱۰[. یکی از روش¬های حل مسائل بهینه-سازی استفاده از الگوریتم¬های تکاملی الهام گرفته شده از طبیعت است. الگوریتم¬های تکاملی دارای انواع مختلفی نظیر تکاملی، هوش دسته¬جمعی و اکوسیستم است]۱۱[. هوش دسته جمعی به دسته¬ای از الگوریتم¬های تکاملی اشاره دارد که مجموعه¬ای از اعضای جمعیت اولیه با همکاری همدیگر یک سیستم هوشمند قوی¬تری برای رسیدن به جوابهای بهینه انتخاب می¬نمایند. هوش دسته جمعی ذرات یکی از الگوریتمهای هوش دسته جمعی است که از رفتار غذایابی پرندگان الهام گرفته شده است. در این الگوریتم هر راه¬حل مسئله به عنوان یک ذره مدلسازی می¬شود و ذرات با همکاری همدیگر در نهایت به نقاط بهینه-ای در فضای جستجوی مسئله همگراء می¬شوند]۱۲[.

انجام پروپوزال ارشد پردازش تصویر، پروپوزال یادگیری ماشین، هزینه پروپوزال نویسی، سفارش پروپوزال پردازش تصویر

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *