مطابق شکل فوق، هر عضو جمعیت در یک الگوریتم هوش دسته جمعی مانند رفتار پرندگان در مهاجرت یا فرار از شکارچیان در تعامل با سایر اعضاء قرار دارد و به عبارت بهتر هر عضو جمعیت برای بقای خود و گونه ناچار است که از اطلاعات سایر اعضاء برای حل مسئله پیش­روی خود استفاده نمایند. در الگوریتم­های هوش دسته جمعی میزان هوشمندی کل جمعیت را می­توان برآیند کل هوشمندی جمعیت در نظر گرفت. امروزه مطالعات در حوزه الگوریتم­های فراابتکاری بخصوص در مورد روش­های هوش دسته جمعی به فور در حال انجام است