الگوریتم هوش دسته جمعی ذرات

الگوریتم ذرات

الگوریتم بهینه­ سازی دسته جمعی ذرات يک تکنيک بهينه­ سازي مبتني بر قوانين احتمال و رفتار دسته­ جمعی جانداران است. ايده این الگوریتم تکاملی توسط دکتر راسل ابرهارت دانشمند علوم کامپيوتري و دکتر جيمزکندي روانشناس مسائل اجتماعي در سال ۱۹۹۵ ارایه شد. الگوریتم بهینه­ سازی ذرات از رفتار اجتماعي و دسته جمعی پرندگان يا گروه ماهي­ها در جستجوي غذا الگو برداری می­نماید. در این الگوریتم اعضای جمعیت در قالب ذرات مدل­سازی می­شوند و ذرات به کمک اطلاعات قبلی خود و بهترین موقعیت سایر ذرات تلاش می­کنند به سمت مناطقی که غذای بیشتری دارند حرکت نمایند. در مشاهده رفتار  پرندگان که به شکل گروهی پرواز می­کنند دو رفتار کلیدی و اصلی ذیل وجود دارد:

  • سرعت ذره در هر مرحله تغییر می­کند و بر اساس این سرعت موقعیت ذره به روز رسانی می­شود.
  • سرعت یک ذره تحت تاثیر دو موقعیت بهینه­سراسری و بهترین موقعیت قبلی ذره است.

در شکل(۱)، رفتار یک ذره برای حرکت در فضای جستجوی یک مسئله به کمک الگوریتم بهینه­ سازی ذرات نشان داده شده است. در این شکل ذره i-ام برای حرکت بعدی خود از موقعیت بهترین ذره سراسری  و بهترین سابقه خود یا  استفاده می­کند. بهترین ذره سراسری در واقع بهترین موقعیتی است که توسط کل ذرات در فضای جستجوی تابع هدف تا کنون ایجاد شده است و بهترین موقعیت ذره نیز بهترین حالتی است که یک ذره تاکنون توانسته در فضای جستجو آن را بیابد.

الگوریتم ذرات

شکل ‏۱: حرکت یک ذره در فضای جستجوی مسئله بیشتر در راستای برآیند بهترین موقعیت سراسری و بهترین موقعیت

الگوریتم ذرات به عنوان اولین سیستم هوش دسته جمعی برای حل مسائل بهینه­ سازی ارایه شد و دارای مدل­سازی بسیار ساده­ای است و به گونه­ ای که این الگوریتم در نسخه استاندارد فقط از دو رابطه برای یافتن جواب بهینه مسائل استفاده می­نماید. با وجود سادگی الگوریتم و دوری از محاسبات پیچیده این الگوریتم دارای همگرایی مناسبی است و به خوبی می­تواند جواب­های بهینه یک مسئله را استخراج نماید. یکی از روش­های سنجش کارایی الگوریتم­های تکاملی و از جمله الگوریتم بهینه­ سازی ذرات استفاده از توابع ارزیابی است و اگر الگوریتم مورد نظر بتواند در تکراری مناسب  کمینه سراسری این توابع را محاسبه نماید الگوریتمی موثر و کارآمد خواهد بود. الگوریتم ذرات در محاسبه کمینه توابع ارزیابی کمتر در کمینه­ های محلی گرفتار می­شود و دلیل اصلی آن  جستجوی موازی کل فضای تابع هدف توسط اعضای جمعیت است.

صفحه کلمات کلیدی الگوریتم بهینه سازی ذرات: نمونه پايان نامه مهندسی کامپيوتر گرایش نرم افزار پايان نامه مهندسی کامپيوتر گرایش نرم افزار نمونه پايان نامه مهندسی کامپيوتر نمونه پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپيوتر گرایش نرم افزار پايان نامه فارسی مهندسی کامپيوتر گرایش نرم افزار پايان نامه فارسی مهندسی کامپيوتر پايان نامه ارشد مهندسی کامپيوتر نمونه پایان نامه فنی و مهندسی نمونه پایان نامه کامپیوتر نمونه پایان نامه ارشد کامپیوتر دانلود نمونه پایان نامه ارشد کامپیوتر دانلود نمونه پایان نامه کامپیوتر دانلود نمونه پایان نامه کامپیوتر نرم افزار دانلود نمونه پایان نامه گرایش نرم افزار دانلود پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار پایان نامه کامپیوتر پایان نامه رشته کامپیوتر پایان نامه رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر دانلود پایان نامه کامپیوتر سيستم های تصميم يار پايگاه پردازش تحليلی انواع داده در پايگاه پردازش تحليلی ساختار پايگاه پردازش تحليلی روش ساخت پايگاه پردازش تحليلی معماری پايگاه پردازش تحليلی مدل داده در پايگاه پردازش تحليلی موازی سازی در پايگاه پردازش تحليلی نوسازی داده در پايگاه پردازش تحليلی پاکسازی داده در پايگاه پردازش تحليلی بهنگام سازی پايگاه پردازش تحليلی برخط طراحی پايگاه پردازش تحليلی پایان نامه پايگاه پردازش تحليلی پایان نامه بهنگام سازی پايگاه پردازش تحليلی پایان نامه فارسی کامپیوتر دانلود پایان نامه فارسی کامپیوتر پایان نامه ارشد فارسی کامپیوتر پایان نامه فارسی کارشناسی ارشد کامپیوتر پايان نامه رایگان مهندسی کامپيوتر گرایش نرم افزار نمونه پايان نامه رایگان مهندسی کامپيوتر نمونه پايان نامه رایگان کامپيوتر پايان نامه رایگان کامپيوتر پايان نامه رایگان رشته کامپيوتر دانلود پايان نامه رایگان مهندسی کامپيوتر دانلود پايان نامه رایگان ارشد کامپيوتر پايان نامه رایگان ارشد کامپيوتر پايان نامه رایگان کارشناسی ارشد کامپيوتر پايان نامه رایگان مهندسی کامپيوتر پايان نامه رایگان کامپيوتر گرایش نرم افزار، الگوریتم ذرات، انجام پروپوزال ارشد، انجام پروپوزال دکتری، سفارش پروپوزال ارشد، سفارش پروپوزال کارشناسی ارشد، هوش مصنوعی، معماری، فناوری اطلاعات