در انجام پروپوزال کارشناسی ارشد کامپیوتر یا دکتری کامپیوتر  ویژگی ها ذیل مد نظر قرار گیرد:

پروپوزال کارشناسی ارشد کامپیوتر یا پروپوزال دکتری کامپیوتر به عنوان بخش مهمی از فرآیند دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر یا دکتری کامپیوتر  در نظر گرفته می شود و دارای ویژگی های مهم ذیل است:

گرایش های مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد

  1. مهندسی نرم افزار
  2. هوش مصنوعی
  3. معماری کامپیوتر
  4. الگوریتم و محاسبات

گرایش های مهندسی کامپیوتر در مقطع دکتری

  1. نرم افزار
  2. هوش مصنوعی
  3. معماری سیستم های کامپیوتری

انجام پروپوزال|انجام پروپوزال کارشناسی ارشد| انجام پروپوزال کارشناسی ارشد کامپیوتر|انجام پروپوزال دکتری کامپیوتر|آموزش نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد کامپیوتر|پروپوزال کارشناسی ارشد| انجام پروپوزال کارشناسی ارشد داده کاوی| انجام پروپوزال کارشناسی ارشد یادگیری ماشین| انجام پروپوزال کارشناسی ارشد یادگیری ماشین| انجام پروپوزال کارشناسی ارشد شبکه کامپیوتری| انجام پروپوزال کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر| انجام پروپوزال کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات